АДВОКАТСКА КАНТОРА ПЕТЪР АТАНСОВ И ГАБРИЕЛА НЕШЕВА ПРЕДЛАГА:

Услуги:

 • Устни консултации
 • Писмени консултации
 • Проучване на дело и даване на становище
 • Работа с договори за абонаментно правно обслужване.
 • Изработване на  вътрешно-нормативни актове.
 • Изготвяне на книжа
 • Изготвяне на договори
 • Процесуално представителство
 • Участие в преговори
 • Справки
 • Други

Сфери на дейност:

 • Търговско право
 • Вещно право
 • Право на интелектуалната собственост
 • Трудово и осигурително право
 • Административно право
 • Процесуално представителство
 • В областта на медицината
 • Застрахователно право
 • Наследствено право
 • Семейно право
 • Данъчното право
 • Облигационни отношения
 • Сделки с недвижими имоти и движими вещи
 • Банково и застрахователно право
 • Митническо право и режим
 • Осиновявания от български и чуждестранни граждани
 • Приватизация
 • Реституция
 • Концесии
 • Наказателно право и процес
 • Осигурително право
 • В областта на транспорта – ПТП , щети и оценки на МПС