ДАВНОСТ ПРИ ИЗДАДЕН ЕЛЕКТРОНЕН ФИШ ЗА ШОФИРАНЕ БЕЗ ВИНЕТKA

Почти винаги електронният фиш се издава в срок, но същият не се връчва през един продължителен период от време.Законодателят е предвидил, че с изтичането на определен период от време, в който нарушителят е установен, но спрямо него не се извършват действия насочени към подвеждането му под отговорност, отпада правото на държавата да търси отговорност от това лице за извършеното нарушение. Този период от време се нарича  давност, която е уредена е в Наказателния кодекс, и се прилага по аналогия в производствата по издаване на електронен фиш.

Колко е давността на електронен фиш?

В ЗАНН е записано, че по отношение на обстоятелствата, които изключват отговорността, се прилага Наказателният кодекс. Текстът в НК е записан в чл. 80 ал. 1 т. 5, като е предвидено, че този срок е три години. Този срок започва да тече от датата на извършване на нарушението и се прекъсва, ако се предприемат действия по преследване на извършителя. За такива действия се приемат самото издаване на електронен фиш, опит последният да бъде връчен и други. Ако  не бъдат предприети действия в три годишния срок от извършване на деянието, административно-наказателното производство следва да бъде прекратено. В производството по издаване на електронен фиш, по аналогия намира приложение и така наречената абсолютна давност по чл.81, ал.3 от НК. С изтичането на четири години и половина от извършване на нарушението, без значение дали са направени опити електронният фиш да бъде връчен, производството следва се прекрати.

Давност на електронен фиш подлежащ на принудително събиране.

Тук е хипотезата на разпоредбата описана в чл. 82 от ЗАНН.

Желаете да се снабдите с ново свидетелство за управление на МПС, и ви се заявява на гишето, че преди това трябва да платите една отдавна наложена глоба. В тази хипотеза дори при изтекла давност сте принудени да заплатите глобата. Така или иначе, давността ако сте изправени пред изпълнител, е две години от момента на влизане на глобата в сила. Този срок може да се прекъсва и да започва да тече нов двугодишен срок, при налагане на всяко ново действие във връзка със събирането на глобата.

Ако давността е изтекла, трябва да възразим пред публичния изпълнител от НАП, на когото е разпределено събирането на задължението и да искаме отписване на задължението съгласно разпоредбата на чл. 173 от ДОПК. За целта са изготвени бланки, които могат да се попълнят във всяко ТО на НАП. Той е и органът, който при основателност на възражението, следва да прекрати изпълнителното производство и да предприеме действия по отписване на задължението. Последното трябва да се отрази като неактивно в данъчно-осигурителната ни сметка и при справка да не се отразява като наше задължение. В случай, че получите отказ от НАП, може да обжалвате първо по административен ред пред директора на ТД на НАП, а впоследствие и пред съда, при спазване на съответните срокове при отказ или срокове при мълчалив отказ.