Унищожаване на брак

Включва две законови групи – материално правни и процесуално правни основания.

– Материално правни – описани в Семейния кодекс – уреждат едно от трите основания за унищожаване на брака. Унищожаването е само по съдебен ред. Иска е един от трите вида брачни искове на основание разпоредбите на Граждански процесуален кодекс. Прилагат се правилата за развода.

– Процесуално-правна – за разлика от правото по развод, по исков ред съда е длъжен да напъти страните за медиация или друг доброволен способ описани подробно в Семейния кодекс, както и в Граждански процесуален кодекс. При унищожаване на брака, такова процесуално задължение не съществува.

Понятие за унищожаемост – явлението е на лице, когато брака е сключен в нарушения на някоя от двете групи изисквания, които закона посочва във връзка с учредяване на брачния съюз.

1. Спазване на разпоредбите на Семейния кодекс.

2. Конституционно прогласената доброволност.

Разпоредбите на Семейния кодекс изчерпателно дава основание за унищожаемост на брака, без да се прилага друго по аналогия.

Синдрома на несходство може да се изтъква само като основание за развод било то по исков ред или по взаимно съгласие.

Какви са правните действия на унищожаемия брак. Той е един съществуващ, поражда всички правни последици на редовно сключен брак, докато унищожаването не е постановено от съда с влязло в сила решение. Брака има последици за в бъдеще. Унищожаем брак означава състояние на прекратяемост на брачната връзка, поради прекратяването и по съдебен ред, състоящо се в липса на брачни предпоставки, брачни пречки или опорочаване на брака. Унищожаването на брака представлява едно от основанията за неговото прекратяване, наред със смъртта и развода НО е редно да се отграничава от тях.

– За разлика от прекратяването при смърт, унищожаването на брака е юридическа причина за прекратяване на брака при наличието на двама живи брачни партньори. При смъртта на единия, брака се прекратява автоматично. За унищожаването е необходимо влязло в сила решение.

– Прилика с развода – въз основа на влязло в сила съдебно решение и наличието на двама живи партньори; съдебно уважаване на конститутивни искове; при двата случая предпоставката за бащинство по описана в Семейния кодекс важи за заченатите и родените и тези родени до 300/ триста дни след брака.

Правните последици на развода за личните и имуществените отношения и отношенията между съпрузите и децата се прилагат и при унищожаване на брака.

-Разлики:– Основанията за унищожаване на брака са правно релевантни пороци при сключване на брака, то основанията за развод са винаги и само юридически причини, които са настъпили след сключването на брака. Има разлика и по отношение на кръга на лицата които имат право на предявяване на иска. Ищец по иска за развод може да бъде само лице със съпружеско качество, докато по иска за унищожаване може ищец да е и прокурора и съпруга на бигамния от предходния брак.

– Може да се иска разваляне при развода по всяко време, а при унищожаването е обусловено от спазване на кратки преклузивни срокове описани подробно в Семейния кодекс. Безсрочно е само при брачни забрани свързани с родство и кръвна връзка.

Правото по унищожаване на брака няма нужда от изчерпателност на основанията . При развод имаме изчерпателност според Граждански процесуален кодекс.

Друг аргумент за липсата на ретроактивно или обратно действие има в разпоредбите на Семейния кодекс. Предположение за бащинство по време на процеса по унищожаване на брака.

За разлика от унищожаемите сделки, които могат да се заздравят чрез потвърждаването им, унищожаемият брак не може да се потвърждава от никого. Унищожаемите бракове могат да се заздравят само по посочените в закона основания, но не включват волеизявленията на страните. Заздравяване на унищожаем брак е налице при настъпване на определени юридически факти. Унищожаемият брак може да бъде заздравен и повече на това основание не може да бъде унищожен.

Налице са следните хипотези:

1. При част от хипотезите брака се заздравява автоматично, например с изтичане на предвидените в закона преклузивни срокове Например срок от навършване на пълнолетие; 1 г. от заплашеният съпруг; 6 м. от оздравяването на болният; При друга част от случаите се заздравява със самият факт на отпадане на причината породила унищожаемостта; Брака се заздравява автоматично с раждането на дете или зачеването му.

Във всички останали случаи бременността или раждането спира производството по унищожаване и развод според разпоредба нан Граждански процесуален кодекс до навършване на 12/ дванадесет месечна възраст на детето.

Абсолютно не може да се заздрави брака при недопустима от закона родствена близост между съпрузите. Този брак е завинаги унищожаем и може да се иска от всеки един от съпрузите и от прокурора. Не може да се санира.