ЮРИДИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тормоз

Телесна повреда

Издръжка на съпруг

Издръжка на дете

Давност при издаден електронен фиш за шофиране без винетка

Унищожаване на брак

Реклама в Google, Facebook, Instagram и задължението за регистрация по ДДС.

Изключение от възможността за издръжка за отминал период

Сключване на договор за кредит за недвижим имот на потребител

Тротоарно право

Безплатно работно и униформено облекло

Изплащане на компенсации на работодател с цел запазване на работниците при извънредното положение

Предварителен договор

Какво да правим при ПТП?

Разрешени ли са заглушителите за ловно оръжие?

Заключващо устройство за оръжие

Плащане на такса за притежаване на куче

Закрила на детето

Производство по брачни дела

Хоспитализация

Съпружеска имуществена общност

Работно и униформено облекло

Рекламации

Издръжка на ненавършили пълнолетие деца от родители

Бързо производство по НПК

Договор с мобилен оператор

Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност

Потвърждаване на унищожаеми сделки

Сила на съдебните решения

Право на лов

Процедура по прилагане на принудителни медицински мерки

Домашен арест

Договор за аренда на земеделска земя

Обединяване на дела в наказателното производство

Частен тъжител

Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание

Извънреден труд

Защита срещу незаконно уволнение

Паркиране на живущите в жилищни имоти, попадащи в синя и зелена зона

Избиране на управителен и контролен съвет на етажната собственост

Срочен трудов договор

Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители

Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия
Адвокатска клиентска сметка

„Служебен абонамент“ – режим на платено паркиране на ППС

Синя и зелена зона

Свиждания с обвиняем, подсъдим и с лице, осъдено на лишаване от свобода

Рискове при покупка на недвижим имот от съдия изпълнител

Права на пътниците, използващи въздушен транспорт

Извършване на ремонт, обновяване и поддържане на общите части в етажна собственост

Видеонаблюдението

Електронен подпис

Кой може да копира Вашата лична карта?

Какви действия да предприемем при пътнотранспортно произшествие?

Издръжка на родител от дете

Почивки

Разпореждане с имущество на дете

Отпуск по майчинство

Трудов стаж

Платен годишен отпуск

Предизборна агитация

Невменяемост
Условия и ред за упражняването на професиите – „екскурзовод“, „ски учител“, „планински водач“
Възпроизвеждане и разпространение на културни ценности

Отпуски
Пътуване с домашен любимец в чужбина
Поставяне под запрещение

Договор за прехвърляне на вземане (цесия)

Търговия с дивеч и дивечови продукти

Туристически данък

Вписване на искови молби и на постановените по тях решения

Регистрация и такса за домашен любимец – куче

Как търговец да открие клон извън населеното място, където се намира неговото седалище?

Промяна на адрес

Погасителна давност и давностни срокове при различни задължения

Подновяване на разрешение за съхранение и носене на огнестрелно оръжие

Застраховка „Гражданска отговорност“

Задатък

Възстановяване на запазена част от наследство

Делба на наследство

Отмяна на влезли в сила решения по данъчни дела. Изменение на ревизионни актове

Приемане на наследство по опис

Закупуване на осигурителен стаж

Участие на трети лица в гражданското производство

Процедура по отпускане на пенсии

Бързо производство по ГПК

Производство по смяна на име

Издръжка на бивш съпруг

Прехвърляне на дружествени дялове – ООД

Предявяване на недействителност

Способност и недостойнство за наследяване

Процедура за подаване на документи за отпускане, спиране, прекратяване, възобновяване и възстановяване на паричните обезщетения за безработица

Производство по обезсилване на ценни книжа

Придобиваме, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Освобождаване от съдебни такси и разноски

Обезпечително производство

Сдружение

Унищожаване на брака

Регистрация на промишлен дизайн

Търговски посредник

Процедура за установяване на трудови злополуки

Фондация

Обявяване на отсъствие и смърт

Средна телесна повреда

Съдебна спогодба

Законов режим на разделност

Право на ползване

Заем за послужване

Договор за спогодба

Залог

Сервитутни права

Актове за гражданско състояние

Настойничество и попечителство

Ограничаване и лишаване от родителски права

Производство за защита от домашно насилие

Иск за оспорване на бащинство

Недействителност на завещанията

Договор за поръчителство

Право на строеж

Иск за установяване на бащинство

Възлагане на обществени поръчки

Изкупуване на дял от съсобствен недвижим имот

Припознаване на дете

Международно осиновяване

Регистрация на полезен модел

Регистрация на командитно дружество

Регистрация на ООД

Регистрация на акционерно дружество

Запазване на фирма

Въвод във владение

Изпълнително производство

Отказ от наследство

Завещание

Регистрация на търговска марка в България

Патент

Сключване на граждански брак

Развод по взаимно съгласие

Придобиване на недвижим имот по давност при недобросъвестно владение

Покупко-продажба на моторно превозно средство

Осиновяване

Дарение

Брачен договор

Развод по исков ред

Издателски договор

Регистрация на географско означение

Карнет ТИР

Ръчен багаж в самолета

Права и задължения на родителите по отношение на личността и имуществото на децата

Кумулация

Възстановяване или промяна на име по административен ред

Особен представител

Промяна на име по съдебен ред

Изземване, съхраняване и разпореждане  с веществени доказателства по наказателни дела

 Забрана за тютюнопушене

Полицейско задържане

Заповедно производство по чл. 417 от ГПК

Риболовен дневник

Договор за изработка

 Съсобственост

Сключване на трудов договор

Лицензионен договор

Регистрация на едноличен търговец

Договор за поръчка

 Договор за влог

Издаване на констативен нотариален акт

Договор за наем

Ипотека

Продажба на наследство 

 Връщане на парична гаранция  

 Издаване на изпълнителен лист по наказателно дело

Сключване на граждански брак от непълнолетен

 Съдебно удостоверение

 Възстановяване на изгубено или унищожено дело

 Подмяна на свидетелство за управление на МПС при промяна в данните на водача

 Реабилитация по съдебен ред

 Разрешение за продажба на недвижим имот, собственост на дете

Заповедно производство по чл.410 от ГПК

 Права и задължения на лишените от свобода

 Граждански иск в наказателния процес

Общи положения на погасителна давност по Закона за  задълженията и договорите.

Давностни срокове при изпълнението на административни наказания

Доживотен затвор и доживотен затвор без замяна – същност и особености

Обида и клевета

 Гласуване на ученици и студенти

 Вината – парвна характеристика и особености

 Приготовление

 Умисъл

Гласуване на избиратели с увредено зрение или със  затруднения в придвижването