ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

konkurentnoe-pravo

1.Нормативна уредба

Чл.37 – Чл.50 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел

2.Предмет на дейност на юридическото лице

В чл.38 от ЗЮЛНЦ изчерпателно са изброени дейностите, за извършването на които юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност могат да изразходват имуществото си, а именно за:

 • развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, здравеопазването и др.
 • подпомагане на социално слаби, инвалиди и лица,нуждаещи се от специални грижи;
 • подпомагане на социалната интеграция и личностна реализация;
 • за други цели, определени от закон.

3.Определяне на юридическото лице

Едно юридическо лице с нестопанска цел се самоопределя като извършващо общественополезна дейност било чрез устава си, било чрез последващо изменение в него.

4.Вписване на юридическото лице

Този вид юридически лица след като бъдат регистрирани в окръжния съд по седалище на юридическото лице се вписват и в Централния регистър към Министерство на правосъдието.

За да бъде вписано юридическото лице в Централния регистър се представя заявление, към което се прилагат:

 • препис от съдебните решения от регистрацията;
 • удостоверение за актуално състояние по регистрацията, издадено от съда по регистрацията;
 • дeкларация за наличието на обстоятелствата по чл.38 – чл.41, дължимите данъци, такси, мита и т.н.
 • правилата за извършване на общественополезна дейност.

В случаите, при които е необходимо да се представят допълнителни доказателства или да се отстранят недостатъци по представените документи, вписването се извършва след като изтече предоставения срок, в рамките на който да бъдат извършени необходимите действия.

 1. Отказ за вписване
 • Кога се отказва вписване на юридическото лице?

–  когато дейността на юридическото лице противоречи на закона;

– когато юридическото лице не е вписано от компетентния съд като юридическо лице, осъществяващо общественополезна дейност.

 • Обжалване на отказа

Обжалването на отказа може да бъде направено в 14-дневен срок по реда на АПК.

6.Контрол

Контролът, който се осъществява спрямо тези юридически лица бива:

 • Ежегоден

– юридическото лице е задължено всяка година до 31 май да представи информация за дейността си през предходната година пред Централния регистър

 • Текущ

–   осъществява се от министъра на правосъдието.

7.Органи на юридическото лице

 • Колективен
 • Управителен

8.Разходване на имуществото

Този вид юридически лица могат безвъзмездно да разходват имуществото си за целите, определени по реда на ЗЮЛНЦ.

Лицата и начинът, по който последните могат да бъдат подпомогнати се определят в зависимост от:

–  целта и

–  финансовите възможности на юридическото лице.

Когато имуществото на юридическото лице се изразходва безвъзмездно в полза на лицата посочени в чл.41, ал.3, т.1-5 е необходимо мотивирано решение от 2/3 от всички членове.

9.Преобразуване на юридическото лице

В чл.42 от ЗЮЛНЦ изрично се постановява, че юридическото лице с нестопанска цел, извършващо общественополезна дейност не може да бъде преобразувано в юридическо лице, извършващо дейност в частна полза.

10.Ликвидация

Когато се извършва ликвидация на юридическото лице, ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на последното от:

 • останалите налични средства, а при невъзможност
 • чрез осребряване на движимото и недвижимото имущество.

В закона са посочени лицата, на които не може да се извърши прехвърляне на останалото имущество.

11.Имущество след ликвидацията

Имуществото, което остане след като кредиторите на юридическото лице бъдат удовлетворени, може да бъде разпределено по няколко начина:

 • по ред уреден в устава или учредителния акт;
 • по решение на съда – на юридическо лице, извършващо близка или същата дейност;
 • може да бъде предоставено и на общината по седалище на юридическото лице, която от своя страна е длъжна да го разпредели при условия и ред предвидени в закона.

12.Заличаване на вписването

 • Кой може да заличи вписването на юридическото лице?

– министъра на правосъдието

– по искане на прокурора

– съответните държавни контролни органи

 • В кои случаи може да иска заличаване на вписването на юридическото лице?

-когато последното не представя в определените срокове, подлежащите на вписване обстоятелства;

– когато в продължение на две години не представя информация за дейността си до 31 май на предходната година;

– когато извършва дейност, противоречаща на Конституцията, законите и добрите нрави;

– когато системно не внася в срок публични вземания;

– когато е останало с членове под изискуемия минимум за повече от шест месеца.

Когато вписването на едно юридическо лице с нестопанска цел, извършващо общественополезна дейност бъде заличено, членовете на неговите управителни органи не се освобождават от задълженията и отговорностите уредени по ЗЮЛНЦ.

 1. Повторно заличаване

Предвидена е възможност юридическото лице, на което е заличено вписването да заяви повторно вписване, като:

 • трябва да е изтекла поне година след отпадане на основанието за първоначалното заличаване
 • тази възможност може да бъде упражнена еднократно.