ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ

indikacii_za_hospitalizaciq

 1. Нормативна уредба

Закон за здравното осигуряване, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения, Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

 1. Какво означава хоспитализация?

Това е процес на насочване, приемане и настаняване на пациент в болница. Хоспитализацията може да бъде спешна и планова. Основната цел на хоспитализацията е задоволяване на потребностите на пациента и поддържане на оптимално здравословно състояние, лечение и възстановяване, както чисто физически, така и психически.

 1. Кога имате право да бъдете приет в болница?

Имате право да бъдете приет в болница, винаги когато здравословното Ви състояние налага това. 

 1. Първи стъпки в хоспиталиацията

Издава се направление за настаняване в лечебно заведение, което е сключило договор с НЗОК. Всеки има право сам да избере болница на територията на цялата страна.

 1. Права по време на престоя в болницата

Лекуващият лекар в лечебното заведение е длъжен да информира за:

 • името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично-лечебния процес;
 • заболяването, по повод на което сте потърсил помощ, и прогноза за оздравяването;
 • планираните профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете, свързани с тях;
 • различните възможности за прилагане диагностичните и терапевтичните методи;
 • здравословното състояние и необходимостта от лечение;
 • поиска информирано съгласие.
 1. Информирано съгласие

Информирано съгласие е съгласие, предоставено доброволно след запознаване с определена информация. Медицинските дейности се осъществяват след като се изрази информираното съгласие на пациента.

За да дадете своето информирано съгласие, лекарят трябва да Ви уведоми за диагнозата и характера на заболяването, целите и естеството на лечението, разумните алтернативи, очакваните резултати и прогнозата, потенциалните рискове, свързани с предлаганите диагностично-лечебни методи, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства, вероятността за благоприятно повлияване, риска за здравето при прилагане на други методи на лечение или при отказ от лечение. Тази информация трябва да Ви бъде предоставена своевременно и на достъпен език. Съгласието може да бъде дадено устно, но при хирургични интервенции и други медицински дейности, които водят до повишен риск за живота, тотрябва да бъде дадено в писмен вид.

 1. Правото ми на избор на екип или лекар

При постъпването Ви в болница имате право да изберете екип или лекар, които да осъществи конкретна медицинска дейност или интервенция. За да направите избор на екип трябва да попълните и подпишете заявление по образец. Избор на екип или лекар се прави преди извършването на конкретната медицинска интервенция. Болниците сами определят цената за избор на екип, но тя не може да е по-висока от 900 лв. Можете да платите за екипа и след медицинската интервенция, в срок до изписването Ви от болницата. Избор на екип е недопустим и когато лекарят или екипът  в болничното заведение е само един.

 1. Право на отказ от болнично лечение

Имате право да откажете медицинска помощ или продължаване на започната медицинска дейност по всяко време. В този случай, сте длъжен да удостоверите отказа си в писмен вид и с подписа си. При заплаха за живота Ви, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение, независимо от волята Ви.

 1. Към кого да се обърнете при нарушаване на правата ви?

Ако правата Ви са нарушени или има нарушение на медицинското обслужване, може да се подаде жалба до регионалната здравна инспекция. Комисията по професионална етика на районната колегия на Българския лекарски съюз пък ще е компетентна при грубо и пренебрежително отношение на лекар.