ФОНДАЦИЯ

t2_5461971

1.Нормативна уредба

Чл.33 – Чл.36 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2.Какво представлява фондацията?

Фондацията е вид юридическо лице с нестопанска цел, което няма членски състав. Субектите, които я създават предоставят свое имущество, като:

 • определят целите, за които имуществото ще се изразходва и
 • органите, които ще осъществяват тези цели.

3.Как се учредява фондацията?

Фондацията се учредява с едностранен учредителен акт, като това може да стане:

 • приживе – в този случай, актът трябва да е с нотариално заверени подписи.
 • по случай смърт.

Налице са няколко особености свързани с учредяването на фондацията посочени в закона.

 • На първо място в случаите, при които се касае за прехвърляне на вещни права върху недвижим имот, учредителният акт да бъде вписан от съдия по вписванията към Районния съд по местонахождение на имота.
 • Имуществото, което се предоставя на фондацията с учредителния акт се придобива от нея:

– от датата на извършване на учредителния акт, когато се извършва приживе или

– в момента на откриване на наследството, когато се учредява по случай смърт.

4.Съдържание на учредителния акт

Актът, с които се учредява фондацията следва да има определено съдържание, което е подробно уредено в чл.34, ал.1, т.1-10 от ЗЮЛНЦ.

Ключово място заема определянето на целите и имуществото, което се предоставя.

5.Производство по учредяване

Производството по учредяване на фондацията преминава през няколко етапа:

 • Прави се искане за вписване, от някое от лицата определени по ЗЮЛНЦ.
 • Когато учредителният акт следва да се допълни и не е възможно това да се направи от учредителя или по установен от него или закона ред – допълването следва да бъде направено от окръжния съд по седалище на фондацията, след отправено искане от страна на заинтересованите лица.
 • Когато съдът допусне регистрацията, в съдебния регистър следва да бъде вписано необходимото съдържание на учредителния акт – от този момент фондацията възниква като юридическо лице.

6.Предмет на дейност

Основната дейност на фондацията е нестопанска, като тя може да преследва и благотворителни цели.

Фондацията не може да извършва търговия или стопанска дейност като своя основна дейност.

7.Органи на фондацията

 • Управителен орган – едноличен или колективен;
 • В учредителния акт могат да бъдат предвидени повече органи, като за тях ще се прилагат правилата, отнасящи се до сдружението;
 • Органите на фондацията могат да вземат решения за попълване на състава си;
 • Когато в учредителния акт на фондацията не са посочени органи, такива се определят по условия и ред предвидени в закона.

8.Запазени права на учредителя и на трети лица

Възможно е с учредителния акт на фондацията да се запазят права в полза на учредителя или в полза на трети лица.

Предвидени са обаче две хипотези, при които запазените права ще преминат върху орган на фондацията:

 • в случай, че учредителят или определеното от него трето лице
 • почине;
 • бъде обявено за отсъстващо;
 • бъде поставено под запрещение.
 • правата на учредителя или определеното от него трето лице ще преминат върху съответния орган на фондацията, когато лицето със запазени права:
 • е в трайна невъзможност да ги упражнява
 • или не проявява необходимата грижа.

9.Прекратяване

При прекратяването на фондацията важат основанията за прекратяване на юридическите лица с нестопанска цел уредени в чл.13, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

 • с изтичане на срока, за който е учредена;
 • с решение на върховния орган, при условие, че не е забранено в учредителния акт на фондацията;
 • с решение на окръжния съд.