УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА В ГРАЖДАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО

t2_5462967.jpg

1.Нормативна уредба:

Чл. 218 – чл. 225 от ГПК

2.Каква е ролята на третите лица?

Участието на третите лица в гражданския процес е с цел да издейства благоприятно решение за една от страните, на които помага, ако въпросните лица имат интерес от встъпването.

3.Кои са основанията за встъпване?

Основанията за конституиране на подпомагащата страна са две:

  • Привличане, независимо от нейната воля.
  • Встъпване по неин почин.

4.Какви са процесуалните правомощия на третите лица?

  • Имат право на всички процесуални действия, а именно да събират, обсъждат, представят факти и обстоятелства в защита на подпомаганата страна. Тези действия се ограничават толкова, доколкото се отнасят до подготовката на съдебното решение, но не и във връзка с разпореждането с предмета на делото. Подобни действия биха били недействителни.
  • Третите лица могат да извършват и такива действия, които противоречат на позицията на подпомаганата страна. В такъв случай, съдът преценява във връзка с всички обстоятелства по делото.
  • Встъпилото лице има възможност да замести подпомаганата страна с нейно съгласие и да движи делото със свои процесуални действия.

5.Какво е действието на решението спрямо третото лице?

Съдебното решение е задължително, както за подпомганата страна, така и за третото лице. Встъпилото лице може да оспори констатациите, изложени в мотивите на съда, само ако докаже, че подпомаганата страна умишлено или поради груба небрежност е пропуснала да предяви неизвестни за него обстоятелства или доказателства.

6.Привличане на трето лице, независимо от неговата воля

Привличането на трето лице като подпомагаща страна не е по негова воля, а по волята на една от главните страни по делото. С привличането привличащата страна цели да подпомогне своята защита срещу ответната страна. Мотивите на решението обвързват и третото лице. Привличането от ищеца трябва да се случи в първото заседание по делото, а от ответника – с отговора на исковата молба. Това е така, за да може въпросното лице да вземе участие още в самото начало на делото и за да не може решението да бъде задължително за него, без да е имало възможност да представи своята позиция. Освен това третото лице трябва да има постоянен адрес на територията на Република България, иначе би било фактически затруднено да вземе участие.

Съществува една особена хипотеза, при която ако длъжникът вложи исканата сума или вещ според указанията на съда и привлече трето лице, което също има претенция към дължимото, тогава той се освобождава от участието си в делото. Ако привлеченият се отзове, процесът продължава да се води между двамата кредитори. В случай че не го направи, делото се прекратява поради липса на спор и първоначалният ищец получава вложената престация.

7.Встъпване на трето лице по своя инициатива

Трето лице може да встъпи по свой почин, когато твърди, че притежава самостоятелни права върху предмета на спора по първоначално предявен иск между други страни. Делото трябва да е вече висящо без да е приключено съдебното дирене по него пред първа инстанция. Встъпилото лице не е страна по първия иск, но се явява помагач на ответника, тъй като също като него оспорва правото на ищеца. В същото време оспорва и правото на ответника, като претендира свои самостоятелни такива. Следователно, в отношенията си с ищеца ще се ползва от силата на присъдено нещо, а по отношение на ответника ще важи силата на мотивите на съдебното решение.