УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПРАЖНЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИИТЕ – „ЕКСКУРЗОВОД“, „СКИ УЧИТЕЛ“, „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“

0dc781e374e6454042c0914552bc28f1.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.146 – Чл.150 от Закон за туризма

2.Какви са условията за упражняването на професиите – екскурзовод, ски учител и планински водач?

В закона за туризма е предвидено, че за да може едно лице да упражнява посочените професии е необходимо да притежава:

 • правоспособност за извършване на дейността и
 • да бъде вписано в съответния регистър – част от Националния туристически регистър.

Ски учителите упражняват професията си само чрез ски училището, към което са наети.

Със съответните наредби Министърът на туризма съгласувано с министъра на образованието и науката и министъра на младежта и спорта определя необходимите изисквания за придобиването на правоспособност за упражняването на професиите.

3.Какъв е реда за вписването на лицата, придобили правоспособност за упражняване на професиите – „екскурзовод, „ски учител и „планински водач?

След като съответното лице придобие правоспособност да упражнява дадената професия, е необходимо да подаде и заявление по образец за вписването в регистър, към което трябва да приложи и следните документи:

 • документ, удостоверяващ придобитата правоспособност;
 • сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо;
 • декларация за свободно упражняване на професията и/или копие на договор за упражняването й;
 • документ за платена такса за вписване съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.

4.Какви данни се вписват в регистъра, какво се случва при промяна на вписаните обстоятелства и какъв е реда за заличаването на извършеното вписване?

В разпоредбата на чл.147, ал.4 от Закона за туризма са посочени данните, които следва да се впишат в регистъра, а именно:

 • имената и данните за контакт на екскурзовода, планинския водач, ски учителя;
 • езикът, на който ще се упражнява съответната професия;
 • начинът на упражняване на професията;
 • извършените промени във вписаните обстоятелства.

В случаите, при които настъпи промяна в първоначално вписаните обстоятелства, за съответните лица възниква задължение в 7-дневен срок от настъпването й да я заявят за отразяване в регистъра.

Що се отнася до заличаването на вече вписано лице от съответния регистър, това може да се случи:

 • по искане на вписаното лице;
 • при подаване на неверни данни за вписване в регистъра;
 • при неупражняване на професията в продължение на две години.

Заличаването става със заповед на Министъра на туризма или оправомощено от него лице.

В зависимост от хипотезата заповедта може да бъде обжалвана или да бъде подадено заявление за ново вписване, при спазването на предвидените законови условия.

5.Какво представлява идентификационната карта – кой е оправомощен да я издава и какви са нейните особености?

Идентификационната карта е документ, който се издава от Министъра на туризма и трябва да дава възможност за ясна идентификация:

 • чрез снимка
 • най-малко две имена на съответния екскурзовод, планински водач или ски учител,
 • посочване на ски училището, в което е нает, когато се касае за ски учител.

Картата трябва да бъде носена на видно място по начин, който да осигурява във всеки един момент идентификацията на лицето.

В случаи, че идентификационната карта бъде загубена или унищожена министърът на туризма или оправомощено от него длъжностно лице издава дубликат след подаване на заявление от лицето, чиято карта е унищожена или загубена.

Важно е да бъде отбелязано, че лицата, упражняващи професиите – „екскурзовод”, „планински водач” и „ски учител” носят имуществена отговорност за вредите, причинени от виновно неизпълнение на техните задължения, съгласно Закона за задълженията и договорите.