УНИЩОЖАВАНЕ НА БРАКА

divorce-spells.png

1.Нормативна уредба

Чл.46 – Чл.48 от Семейния кодекс.

2.Основания за прекратяване на брака

В Семейния кодекс са изброени основанията, при които брака между съпрузите се прекратява.

 • със смъртта на единия от съпрузите;
 • при развод;
 • при унищожаване на брака.

3.Кога брака сключен между съпрузите може да бъде унищожен?

За да може сключеният брак да бъде валиден, съпрузите трябва да спазят редица законови изисквания, като в случай че не го направят, брака ще подлежи на унищожаване. Предпоставките за унищожаване са следните:

 • ненавършване на определената от закона възраст.
 • когато някой от съпрузите е :

     -свързан с друг брак;

     -поставен е под пълно запрещение;

     -болен и болестта му представлява сериозна опасност за    поколението и за другия съпруг, при незнание за тези   обстоятелства от страна на последния.

 • когато съпрузите са:

     – роднини по права линия;

     – братя и сестри;

     – роднини по съребрена линия до четвърта степен;

     – в отношения на роднини по права линия или в отношения на брат    и сестра, създадени при осиновяване.

 • когато е отправена заплаха спрямо някой от съпрузите, въз основа на която той е дал съгласието си за встъпване в брак.

4.Кой може да поиска унищожаването на брака и какви са възможните срокове?

Законът постановява, че никой не може да се позовава на унищожаемостта на сключения брак преди тя да бъде изрично постановена от съда. Заинтересованите лица в зависимост от конкретната хипотеза, могат да предявят искане за унищожаването на брака в определените за това срокове.

 • не по-късно от 6 месеца от навършване на пълнолетието, когато някой от съпрузите е бил непълнолетен при встъпването в брак.
 • когато брака е сключен в резултат на отправена заплаха, лицето спрямо което тя е била отправена разполага с едногодишен срок от сключването му, за да предяви иск за унищожаването му.
 • при двубрачие иска може да бъде предявен:
 • от другия съпруг, прокурора или съпруга от първия брак;
 • не може да бъде унищожен на това основание, ако по-рано сключеният брак е прекратен.
 • в случай че лицето, което предявява иска е било болно или поставено под запрет, то може да предяви иска в 6 – месечен срок от своето оздравяване или от отмяната на запрещението.
 • съпругът на душевно болен или поставен под запрет – до оздравяването или отменянето на запрещението на другия съпруг.

5.В кои случаи не може да бъде предявен иска за унищожаване на брака?

 • когато съпругът страдащ от болест, представляваща сериозна опасност за живота и здравето впоследствие оздравее и
 • ако осиновяването, което е създало между съпрузите отношения на роднини по права линия или отношения между брат и сестра бъде прекратено, брака няма да може да бъде унищожен.

6.Последици от унищожаването на брака

Унищожаването на брака води след себе си няколко важни последици, които следва да бъдат отбелязани:

 • Има действие за в бъдеще.
 • При унищожаване на брака, в отношенията между съпрузите, както и в отношенията между тях и децата ще бъдат приложими разпоредбите свързани с прекратяването на брака чрез развод.
 • Когато някой от съпрузите е действал недобросъвестно по отношение на унищожаването на брака, това може да се отъждестви със значението, което има вината при развода.