ТЪРГОВИЯ С ДИВЕЧ И ДИВЕЧОВИ ПРОДУКТИ

Red_deer_stag_2009_denmark.jpg

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба:

Чл.71 – чл.74 от Закон за лова и опазване на дивеча

Чл.110- чл.114 от Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча

2.С каква цел се извършва търговията с дивеч?

 • За разселване в природата;
 • За фермено отглеждане;
 • За нуждите на зоокътове, зооградини и зоопаркове;
 • За внос и износ.

3.Права и задължения на ловците, които притежават ловни трофеи

Ловец, който притежава ловен трофей или дивечова кожа, може да ги дарява, заменя или продава. Забраняват се сделки с нерегистрирани трофеи. Ловците, които имат ловни трофеи,  са длъжни да ги предоставят за участие в национални  и международни ловни изложби. Лица, които извършват дейност по обработка на ловни трофеи и дивечови продукти, се регистрират в съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

4.Регистрация на ловни трофеи

В двуседмичен срок след извършване на сделката с ловните трофеи, новите собственици са длъжни да ги регистрират в държавното горско стопанство по местоживеене след представяне на трофея и следните документи:

 • молба за регистрация;
 • документ за произход на трофея, издаден от държавното горско стопанство, съответно от държавното ловно стопанство, в което е регистриран трофеят;
 • протокол от комисия за оценка на ловни трофеи.

5.Износ на дивеч и дивечови продукти

Разрешение за износ на дивечови продукти; ловни трофеи; паднали дивечови рога; препарати от дивеч, както и дивеч, с изключение на жив дивеч и генетичен материал, се иска от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите или упълномощени от него длъжностни лица. Разрешение за износ на жив дивеч и генетичен материал се иска от министъра на земеделието и храните или от оправомощено от него длъжностно лице след съгласуване с министъра на околната среда и водите. За издаване на разрешение за износ от изпълнителният директор на ИАГ или упълномощени от него длъжностни лица се представят следните документи:

 • образец на удостоверение за износ;
 • документ за платена такса, когато износът е на паднали дивечови рога;
 • договор с външен контрагент в случаите, когато износът е на дивечови продукти и паднали дивечови рога;
 • договор с лицата, стопанисващи дивеча, за закупуване на дивечови продукти и паднали дивечови рога;
 • документ за произход;
 • документ за данъчна регистрация на юридическите лица и едноличните търговци;
 • удостоверение за актуално състояние на юридическите лица и едноличните търговци.

Трофеи от благороден елен с оценка над 250 точки, елен лопатар с оценка над 200 точки, сръндак с оценка над 160 точки, муфлон с оценка над 230 точки и дива свиня с оценка над 140 точки, определени по СIС (Международен съвет по лова и опазване на дивеча), не се изнасят от страната до изтичането на 6 месеца от отстрела.

6.Търговия с дивеч и дивечови продукти

Търговията с дивечови продукти, както и жив дивеч за разселване в природата и за фермерно отглеждане за нуждите на зоокътове, зооградини и зоопаркове се извършва по договаряне и цени, определени от лицата, стопанисващи дивеча. Дивеча и дивечовите продукти, предмет на сделката, се придружават заедно с ветеринарен сертификат и документ за произход. Минималните цени за продажба на жив дивеч и дивечови продукти се утвърждават ежегодно съответно от изпълнителния директор на ИАГ и министъра на земеделието и храните.