ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

655-402-turisti

1.Нормативна уредба

Чл.61р – Чл.61т от Закона за местните данъци и такси.

2.Кои са обектите, които подлежат на облагане с този вид данък и кои лица са данъчно задължени да го заплащат?

В Закона за местните данъци и такси е регламентирано, че обект на облагане с този вид данък са нощувките в местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

Що се отнася до лицата, които дължат заплащането на данъка следва да бъде отбелязано, че това са тези, които предлагат самите нощувки.

3.По какъв начин се определя размера на туристическия данък?

В разпоредбата на чл.61с, ал.1 от Закона за местните данъци и такси е постановено, че размера на туристическия данък се определя от съответния Общински съвет с Наредба – при условия, по ред и в граници, определени в същия закон, като границите, в които се определя са от 0,20 лв. до 0,30 лв. за нощувка.

Данъка, дължим в периода на един календарен месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножат по размера на данъка, определен от Общинския съвет.

4.Какви са особеностите при декларирането и внасянето на туристическия данък?

Деклариране на туристическия данък:

  • подава се декларация по образец в общината до 30 януари на всяка година за предходната календарна година.

Внасяне на туристическия данък:

  • дължи от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките в местата за настаняване;
  • внася се в прихода на бюджета на общината по местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.

5.По какви начини се разходват приходите набрани от събирането на туристическия данък?

Разпоредбата на чл.61т от Закона за месните данъци и такси, гласи, че приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма, като например за:

  • изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти;
  • изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите;
  • изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината;
  • организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма и т.н.

6.Предвижда ли се прилагането на санкции при неплащането на дължимия данък в определените законови срокове?

При невнасянето в срок на дължимия данък законът предвижда неговото събиране да става заедно с лихвите по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.

Важно е да бъде отбелязана и още една подробност, а именно тази, че не се смята за административно нарушение неплащането в срок както на туристическия данък, така и на останалите данъци и такси предвидени в Закона за местните данъци и такси.