ТРУДОВ СТАЖ

400-2.jpg

 1. Нормативна уредба

Глава XVIII, раздел II, чл.351-356 от Кодекса на труда

 1. Легално определение

Трудовият стаж е времето, през което работника или служителя е работил по трудово правоотношение, доколкото не е предвидено друго. Трудов стаж е и времето, през което е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и времето на заемане на длъжност в институция на Европейския съюз, удостоверено с акт за възникване и за прекратяване на правоотношението.

 1. Кое време се признава за трудов стаж?

За трудов стаж се признава и времето по трудово правоотношение, през което работникът или служителят не е работил, в следните случаи:

 • почивните и празничните дни
 • ползваните платени отпуски независимо от тяхното основание и начина на заплащането им
 • ползваните неплатени отпуски, установени с този кодекс или с други нормативни актове,когато това изрично е предвидено
 • ползваните неплатени отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане
 • времето, прекарано в курсове, школи и други форми за професионална квалификация и преквалификация с откъсване от производството
 • времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане на работа
 • времето на отстраняване от работа по реда на чл. 33, ал. 2 – 4 от Кодекса на труда от 1951 г. за извършено престъпление във връзка с работата, ако работникът или служителят не е бил привлечен като обвиняем по съответния ред
 • времето на отстраняване от работа по реда на чл. 33, ал. 2 – 4 от Кодекса на труда от 1951г., след като работникът или служителят е бил привлечен като обвиняем, както и времето на отстраняване от работа по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, ако работникът или служителят е бил оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление
 • в други случаи, установени от Министерския съвет
 1. Трудов стаж при недействително трудово правоотношение

Времето до признаване на трудовото правоотношение за недействително при работа в страната или в друга държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария се признава за трудов стаж, ако работникът или служителят е действал добросъвестно при възникването му.

 1. Време, което се признава за трудов стаж, без да е съществувало трудово правоотношение

За трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в следните случаи:

 • работникът или служителят е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването му на работа
 • уволненият поради задържане от органите на властта е останал без работа в резултат на това уволнение, когато не е бил привлечен като обвиняем, бил е оправдан или наказателното преследване е било прекратено поради това, че не е извършил деянието или че извършеното деяние не съставлява престъпление
 • лицето е изтърпявало наказание „лишаване от свобода“, което впоследствие е признато по съответния ред за неоснователно наложено
 • трудоустроеният или бременната работничка или служителка не работи, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя съобразно предписанието на здравните органи
 • работникът или служителят е останал без работа поради незаконно задържане на трудовата книжка
 • майката, бащата, осиновителката или осиновителят се грижи за отглеждане на дете до навършване на 3-годишна възраст
 • работникът или служителят е останал без работа и е получавал обезщетения за безработица, или е бил включен в школи и курсове за преквалификация
 • в други случаи, установени от Министерския съвет
 1. Изчисляване на трудовия стаж

Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години.

За 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

За 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица.

За 1 година трудов стаж се признават 12 месеца трудов стаж, изчислени по начина, установен в предходната алинея.