Тротоарно право

Габриела Нешева

Когато пред търговския обект искаме да разположим подвижни (преместваеми) съоръжения  като маси, столове, витрини и други, следва да следваме следната процедура.

Какво е преместваем обект?

“Преместваем обект” е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/или премахването му не изменя трайно субстанцията или начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който се поставя или от който се отделя.

Преместваемите съоръжения могат да бъдат: павилиони, маси, навеси, сергии, машини за сладолед, автомати за кафе, слънцезащитни съоръжения, гаражни клетки, спирки на масовия градски транспорт, атракционни и детски съоръжения, тоалетни кабини, телефонни кабини, палатки, тенти и всякакви други конструкции, предназначени за стоки и услуги. Те могат да бъдат мобилни или стационарни. Според това дали се поставят за дълъг период, можем да ги раделим на сезонни, месечни, годишни.

Разрешение

Правото да използвам тротоара с търговски цели срещу възнаграждение може се извършва само и единствено на места, определени със схеми, одобрени от главния архитект на общината. Схемата за поставяне определя пространственото разположение, вида, типа, размерите и предназначението на преместваемите обекти. Условията и редът за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за изискванията към схемата и проектната документация се определят с наредба на общинския съвет, като в наредбата, в зависимост от вида и предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на инженерно-техническа част или конструктивно становище.  Ако собствеността е държавна, схемата за разпределяне на използваемите позиции следва да бъде съобразена с администрацията, която стопанисва имота или областния управител. За имот, който е частна собственост, освен за останалите изисквания, трябва и съгласието на собственика на имота или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ. В недвижими имоти – културни ценности, разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава въз основа на схема след съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство.

За да извършвате търговска дейност на открито върху общинска собственост е необходимо разрешение за ползване на място (Разрешение за тротоарно право). То се издава от кмета на района, на територията на който ще се извършва дейността. За да се получи разрешение, е необходимо да се депозира Заявление до главния архитект или кмета на общината. Всяка община си има собствени формуляри. Към заявлението следва да се приложат и други необходими документи относно лицето, което подава заявлението, извършваната дейност, архитектурни проекти, такса за услугата и други. Таксата за административната услуга за издаване на разрешение е различна от цената, която се заплаща в последствие. Важно условие е , че не трябва да има неплатени задължения към общината, която извършва служебна справка за целта.

Ако заявлението и приложените към него  документи са изрядни, следва да бъде издадено разрешение. Въз основа на него, може да се поставят преместваемите обекти на уточнената позиция. Необходимо е да се спазват определените изисквания като отстояние от съседни имоти, квадратурата, която е заявена за ползване, да не се затруднява проходимостта на средата, да отговарят на устройствените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните норми, както и всички  други изисквания свързани с извършването на самата търговска дейност. Всяка община има наредба, регламентираща извършването на търговска дейност на открито на нейната територия.

Ако системно се правят нарушения във връзка с наредбата за преместваемите обекти на съответната община, следва да бъде наложена санкция съгласно административно-наказателните разпоредби. Санкциите могат да бъдат глоба, доброволно премахване на обектите, принудително премахване и други.