СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩНОСТ

pic-wp3

1.Нормативна уредба

Чл.21 – Чл.32 от Семеен кодекс

2.Какво представлява съпружеската имуществена общност?

Под съпружеска имуществена общност се разбира това че, вещните права, придобити по време на брака в резултат на съвместен принос, принадлежат общо на двамата съпрузи, независимо от това на чие име са придобити.

3.В какво може да се изразява съвместния принос?

Съвместният принос може да се изразява не само във влагането на средства, но и например:

 • в полагане на труд
 • грижи за децата
 • работа в домакинството.

По закон съвместния принос на двамата съпрузи се предполага до доказване на противното. Възможно е да бъде предявен иск, чрез който да се докаже липсата на съвместен принос, като това право може да бъде упражнено от:

 • съпруга по време или след прекратяването на брака или
 • наследник на съпруга.

4.Какво представлява личното имущество на съпрузите?

Под лично имущество на съпруга могат да се обособят следните вещи и вещни права:

 • вещните права, придобити преди брака и такива придобити по време на брака по наследство и по дарение;
 • вещни права, придобити от единия съпруг, когато кредитор е насочил изпълнение за личен дълг на другия съпруг по предвидения в Гражданския процесуален кодекс ред върху вещни права, които са съпружеска имуществена общност;
 • движими вещи, придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за обикновено лично ползване, за упражняване на професия или на занаят;
 • вещни права, придобити от съпруг – едноличен търговец, по време на брака за упражняване на търговската му дейност и включени в неговото предприятие;
 • вещни права, придобити по време на брака изцяло с личното имущество на съпруга.

Когато вещните права са придобити отчасти с лично имущество на съпруга, негово лично притежание ще е съответна част от придобитото, освен ако тази част е незначителна.

5.Какви са правата на съпрузите върху общото имущество и могат ли те да извършват действия на управление и разпореждане с него?

В разпоредбата на чл.24, ал.1 от Семейния кодекс изрично се постановява, че съпрузите имат равни права върху общото имущество, като се отбелязва още, че докато трае бракът, никой от тях няма право да се разпорежда с дела, който би получил ако имуществената общност бъде прекратена.

Що се отнася до управлението на общо имущество, няма пречка такива действия да се извършват от всеки от двамата съпрузи.

При разпореждането нещата стоят по друг начин. В Семейния кодекс е предвидено, то да се извършва съвместно от двамата съпрузи, като в случаите, при които някой от тях се разпореди самостоятелно с вещно право върху обща недвижима вещ, другия съпруг ще може да оспори това негово действие по ред предвиден в чл.24, ал.4 от СК.

Когато се касае за обща движима вещ е от значение, дали разпореждането е било възмездно или безвъзмездно.

6.Могат ли съпрузите да се разпореждат с личното си имущество и със семейното жилище, ако последното е лична собственост?

Щом имуществото на съпруга е лично, то тогава няма да има пречка той да сключи сделка на разпореждане с това имущество с трети лица и дори с другия съпруг.

Когато става въпрос за семейно жилище, което е лична собственост на единия съпруг, разпореждането с него ще може да се извършисъс съгласието на другия, ако двамата съпрузи нямат друго жилище – обща собственост или лична собственост на всеки един от тях.        Възможно е при липса на съгласие от страна на другия съпруг, районния съдия да даде разрешение за разпореждането, ако установи, че подобно действие няма да е във вреда на ненавършилите пълнолетие деца и на семейството.

7.Как може да бъде прекратена съпружеската имуществена общност?

 • с прекратяването на брака;
 • по съдебен ред и по време на брака, ако важни причини налагат това;
 • по време на брака, ако съпрузите изберат режим на разделност или сключат брачен договор;
 • при изпълнение насочено от кредитор върху вещ – съпружеска имуществена общност, по реда на глава четиридесет и четвърта от Гражданския процесуален кодекс за личен дълг на единия от съпрузите;
 • с влизане в сила на решението за откриване на производство по несъстоятелност срещу съпруг – едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник.

8.Какви са дяловете на съпрузите при прекратяване на съпружеската имуществена общност?

По правило при прекратяването на имуществената общност дяловете на съпрузите са равни.

Възможно е, обаче при развод съдът да определи по голям дял от общото имущество в полза на съпруга, на когото е предоставено упражняването на родителските права върху ненавършилите пълнолетие деца, ако това създава за него особени затруднения.

Освен това съпругът, на когото е предоставено упражняването на родителските права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца, получава извън дела си движимите вещи, предназначени за тяхното отглеждане и възпитание.

При прекратяване на общността поради развод или по чл. 27, ал. 2 от СК може да бъде определено единия съпруг да получи по-голям дял от общото имущество, ако приносът му в придобиването значително надхвърля приноса на другия съпруг.

Всеки от съпрузите има право да получи част от стойността на вещите за упражняване на професия или на занаят и от вземанията на другия съпруг, придобити по време на брака, ако са на значителна стойност и той е допринесъл за придобиването им с труда си, със средствата си, с грижите за децата или с работата си в домакинството.

Сроковете за предявяване на искове във връзка с гореизложените хипотези, са различни и са предвидени в разпоредбата на чл.31 от Семейния кодекс.