СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ

t2_5471291

Автор: Габриела Нешева

1.Същност

Съдебните удостоверения са официални документи, издавани от съда.  Те се използват за получаване на документи от държавни органи или частни фирми, които са необходими във връзка с движението на дадено дело. Институцията, пред която следва да послужи удостоверението, е длъжна да издаде исканите документи.

2.Как да се снабдим със съдебно удостоверение?

Необходимо е да се депозира Молба за издаване на съдебно удостоверение в съда в свободен текст. Към молбата трябва да се приложи и вносна бележка за заплатена държавна такса. Такса не се заплаща, ако съдебното удостоверение се издава в полза на подсъдим, а за частен тъжител – таксата е в размер на 5 лева. В молбата се посочва, каква е целта, за която се иска издаването на съдебното удостоверение и пред каква институция ще послужи то.

Молбата за издаване на съдебно удостоверение съдържа следните данни:

  • Собственото, бащиното и фамилното име и адреса на молителя
  • Единен граждански номер (ЕГН) на молителя
  • В качеството на какъв, молителя иска издаване на съдебно удостоверение
  • Номер на делото, по което се иска удостоверението
  • Точното наименование на учреждението, предприятието или организацията, пред които да послужи исканото съдебно удостоверение
  • Точните наименования на документите и за какви обстоятелства се отнасят

3.Къде се получава съдебното удостоверение?

Съдът разглежда молбата за издаване на съдебно удостоверение и издава същото. След това готовото удостоверение може да бъде получено от съответния състав по делото.