СЪДЕБНА СПОГОДБА

t2_5461625.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.234 от ГПК

2.Какво представлява съдебната спогодба?

Това е договор, потвърден от съда, чрез който страните по едно висящо дело уреждат със сила на присъдено нещо изцяло или отчасти правния спор възникнал между тях.

3.Особености на съдебната спогодба

Съдебната спогодба притежава редица особености, които съществено я отличават от договорната спогодба уредена в Закона за задълженията и договорите.

На първо място, след като бъде установено, че спогодбата не противоречи на закона и на добрите нрави се съставя протокол, който от своя страна трябва:

  • да се одобри от съда и
  • да се подпише от съда и от сраните.

На следващо място, ако прокурорът се явява страна по дадено дело, съдът трябва да изслуша и неговото мнение, преди да одобри спогодбата.

И на последно място, в случаите при които спогодбата се сключва между страните само за част от спора, съдът продължава разглеждането на делото за неспогодената част.

4.Актове на съда, свързани със спогодбата

  • определение за потвърждаване на спогодбата

   – представлява специфичен охранителен акт на съда, с който се   създава правна възможност договорът сключен между страните по     делото да породи желаните от тях последици.

   – съдът, след като провери дали спогодбата е законосъобразна и    дали отговаря на законовите изисквания потвърждава последната с    определение.

  • определение за слагане край на делото

   – съдебната спогодба има значението на влязло в сила решение и след като спорът е решен чрез нея, тя не подлежи на обжалване пред по-горен съд, т.е. слага се край на делото.

5.Хипотези, при които съдебната спогодба е недопустима

И при съдебната и при извънсъдебната спогодба страните трябва да могат да се разпореждат с правата, които представляват спорното право. В тази връзка няколко са хипотезите, при които съдебната спогодба ще бъде недопустима:

  • при спорове относно упражняване на родителски права;
  • при дела за прекратяване на СИО, тъй като имуществената общност между съпрузите е установено от закона състояние, което не може да се прекратява от страните.

6.Разваляне на съдебната спогодба

Развалянето на спогодбата става по исков ред, при следните хипотези:

  • унищожаемост;
  • нищожност;
  • неизпълнение;
  •  взаимно съгласие между страните.