СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

Man-Shaking-Hands-01_full.png

1.Нормативна уредба:

Кодекс на труда

2.Срочен трудов договор за определен период:

Този вид срочен договор се сключва за определен период, но  законът поставя ограничение относно максималната му продължителност. Не може да се сключва за по-дълъг период от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго. Кодексът на труда допуска две възможности за сключване на такъв договор. Първият начин е чрез превръщане на безсрочен в срочен трудов договор за определено време. В този случай е необходимо, предварително в писмена форма, работникът или служителят да е изразил  това свое желание. Другата възможност е чрез включване на специална клауза „срок” в договора.

Сключват се за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

Съществува изключение, при което срочен договор се сключва за срок най-малко 1 година. Това зависи от основния предмет на дейност на работодателя. Но и в този случай, по писмено искане на работника или служитела, може да се сключи и за по-кратък период. При тези изключения договорът със същият работник или служител може да се поднови  само един път, и то за срок най-малко 1 година.

3.Срочен трудов договор за завършване на определена работа:

При този договор срокът не е определен. Срокът тук е за времето, за което е нужно да се извърши работата, която е предварително уговорена. За разлика от трудовия договор за определен период, при който има разпоредба за максимална продължителност – 3 години, при договорът, сключен за определена работа, срокът изтича, когато бъде довършена работата.

4.Срочен трудов договор за заместване:

Честа практика е работник или служител да отсъства за по-продължителен период от време, през което неговите задължения и отговорности не могат да се поемат от други негови колеги. Тогава се налага да се наеме нов работник или служител, който да заеме неговата длъжност. Срокът в този договор се определя от продължителността на отсъствието на титуляра на длъжността. В договора се посочва неговото име и обстоятелството, че новият работник ще го замества до неговото завръщане на работа.

5.Срочен трудов договор за работа, която се заема с конкурс:

Когато една длъжност, която се заема въз основа на проведен конкурс, нейното място остава свободно до постъпването на новия работник или служител. Дотогава възниква необходимостта да се сключи такъв вид срочен  договор, с който длъжността се заема временно от някого. Продължителността на срока му е продължителността на конкурсната процедура. След като конкурсът приключи успешно, работата вече се поема от новия работник или служител.

6.Срочен трудов договор за определен мандат:

„Мандатът” е времето, през което работник или служител имат правото и задължението да подпомагат и изпълняват функциите на съответния орган. Това период от време се определя въз основа на нормативен акт. След изтичането на мандатът, се прекратяват и трудовите правоотношения с работника или служителя, който е заел съответната работа.

7.Възможност за превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време:

В Кодекса на труда са посочени две възможности за превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време – при договор за определено време и при договор за заместване. Условията при първия договор са работникът или служителят да е продължил да работи 5 или повече работни дни без писмено възражение от работодателя, както и длъжността все още да е свободна. Условията са същите и при трудовия договор за заместване. В такъв случай обаче, длъжността трябва да е освободена от лицето, което се замества, по време на самото заместване.