СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР

t2_5460494

 

1.Нормативна уредба

 • Кодекс на труда – чл. 61 – 71, чл.110 – чл.117, чл.301 – чл.305, чл.307, чл.414, ал.3 и §1, т.1 – 4, 8, 10, 11, 12 от Допълнителните разпоредби.
 • Закон за защита на личните данни.
 • Наредба № 4 за документите, които са необходими за сключване на трудов договор.

2.Страни

 • Работник/служител и работодател
 • За длъжности, определени в закон или в акт на Министерския съвет, трудовият договор се сключва от по-горестоящия спрямо работодателя орган. В тези случаи трудовото правоотношение се създава с предприятието, в което е съответната длъжност (чл.61, ал.2 от КТ).

3.Кои лица са работници/служители?

Това са трудоспособни физически лица на възраст над 18 години. При определени в чл.301 от КТ условия се допуска сключване на трудов договор с лице, навършило 16 години, а по изключение – и с лица, които не са навършили тази възраст (чл.304 от КТ).

4.Кои лица са работодатели?

Работодател е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.

5.Кога се сключва трудовия договор?

Трудовият договор задължително се сключва, преди лицето да започне изпълнението на работата. Работодателят подлежи на санкция, ако допусне лицето да започне работа, без да му е връчен трудовият договор и копие от регистрираното в Териториалната дирекция на НАП уведомление за сключения трудов договор.

6.Необходими документи

Преди сключване на трудовия договор кандидатът за работа трябва да представи на работодателя следните документи:

 • документ за самоличност;
 • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства;
 • документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лицето кандидатства, се изисква притежаването на такъв трудов стаж;
 • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • валидна здравна книжка, когато такава се изисква за изпълняваната работа;
 • свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяване на съдебно минало;
 • разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст от 16 до 18 години;
 • други документи, които са необходими за изпълняваната работа.

Работодателят събира, съхранява и осигурява достъп до личните данни по реда и при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

7.Съдържание на трудовия договор

С трудовия договор страните задължително договарят:

 • данните за страните по договора;
 • мястото на работа, седалището на предприятието, освен ако е уговорено друго или освен ако това място не произтича от характера на работата;
 • работното място – само когато такова уточнение е необходимо
 • наименованието на длъжността и нейния код съобразно Единната класификация на професиите, както и характера на работата съобразно длъжностната характеристика;
 • датата на сключване на договора, както и неговия пореден номер;
 • началото на изпълнението на трудовия договор – явяването на лицето на работното място за изпълнение на уговорената работа;
 • вида на трудовия договор (за неопределено време или срочен), като се посочва и съответната разпоредба (чл.67 или чл.68 от КТ), в противен случай договорът се счита сключен за неопределено време;
 • срока на трудовия договор, определената работа, заместваното лице, длъжността за заемане с конкурс, определения мандат (когато договорът е по чл.68 от КТ);
 • срока на изпитване и страната, в чиято полза е уговорено изпитването (когато страните приемат уговорка за изпитване);
 • размерите на основния платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски, на които лицето има право, като за тях може да се постави уговорка относно условията или срока, за който са договорени;
 • срока на предизвестие при прекратяване на трудовия договор за неопределено време, който е еднакъв за двете страни;
 • основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, на които лицето има право, както и периодичността на тяхното изплащане;
 • продължителността на работния ден или седмица;
 • други условия, които произтичат от естеството на уговорената работа.

8.Процедура по сключването на трудовия договор

Процедурата включва следните стъпки:

 • уговорка между страните относно съдържанието на трудовия договор;
 • подготовка от работодателя на проект на трудов договор;
 • подписване на трудовия договор от страните;
 • вписване на договора в регистрите на работодателя, с номер и дата;
 • уведомление до Териториалната дирекция на НАП;
 • връчване на работника/служителя на екземпляр от договора и копие от завереното от Териториалната дирекция на НАП уведомление;
 • явяване на работника/служителя за започване на работа и вписване на началната дата на изпълнение на договора;
 • съхраняване на екземпляра на договора в личното дело на работника/служителя.

9.Отговорност при неспазване на процедурата

Допускането на работник или служител на работа, без да е сключен трудов договор, представлява нарушение на трудовото законодателство от страна на работодателя, за което той носи предвидената в чл.414, ал.3 от КТ отговорност, изразяваща се в имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв., а при повторно нарушение – от 20 000 до 30 000 лв. На виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага глоба в размер от 1 000 до 10 000 лв.

Неизпращането на уведомление по образец до ТД на НАП за сключения трудов договор, е основание за търсене от работодателя на отговорност по чл.414, ал.3 от КТ и налагане на имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 до 15 000 лв., а на виновното длъжностно лице – на глоба в размер от     1 000 до 10 000 лв., за всяко отделно нарушение.