СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

t2_5458993.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.4 – Чл.12 от Семеен кодекс

2.Предпоставки за сключването на брак

 • брак може да се сключва между лица навършили 18 години;
 • по изключение брак може да сключи и лице навършило 16 години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на лицето.

3.Пречки за сключването на брак

Не могат да сключват брак помежду си:

 • роднини по права линия;
 • братя и сестри, както и други роднини по съребрена линия до       четвърта степен включително;
 • лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по       права линия;
 • лице поставено под пълно запрещение или страда от душевна болест или слабоумие, които са основание за поставянето му под пълно запрещение;
 • когато едно от лицата е свързано с друг брак;
 • когато единият от встъпващите в брак страда от болест, представляваща сериозна опасност за живота или здравето на поколението или на другия съпруг.

4.Необходими документи

 • декларация, че не съществуват гореописаните пречки за сключването на брак;
 • медицинско свидетелство, че лицето не страда от слабоумие, душевни болести, от болести представляващи сериозна опасност за поколението или за живота и здравето на другия съпруг;
 • декларация, че лицето е наясно за наличието на някое от гореописаните заболявания на другия.

Тези документи се представят и от двете лица встъпващи в брак.

При избран режим на имуществени отношения страните представят обща декларация с нотариална заверка на подписите. Ако е сключен и брачен договор, те представят удостоверение от нотариуса за същия.

5.Процедура по сключване на брака

Встъпващите в брак свободно могат да изберат общината, в която да го сключат. Бракът се сключва публично, на място определено от кмета на съответната община. Длъжностното лице по гражданско състояние проверява самоличността и възрастта на лицата, както и документите, които са представили пред него. Ако не са налице пречки и след изрично изявеното съгласие на страните, длъжностното лице съставя акт за сключване на граждански брак. Когато не е избран режим на имуществени отношения, в акта се вписва законов режим на общност.

6.Последици от сключването на брака

Бракът се счита за сключен след подписването на акта от страна на встъпващите в брак и длъжностното лице по гражданско състояние. При съставянето на акта всяка от страните заявява дали запазва своето фамилно име или приема фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето.

Гражданският брак сключен при условията и по реда на Семейния кодекс е единственият, който е признат за валиден от закона.