СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК ОТ НЕПЪЛНОЛЕТЕН

t2_5471362

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Семеен кодекс

2.Възраст за встъпване в брак?

Брак може да сключи лице, навършило осемнадесет години. По изключение, ако важни причини налагат това, брак може да сключи и лице, навършило шестнадесет години, с разрешение на районния съдия по постоянния адрес на лицето, което разрешение трябва да бъде  представено на длъжностното лице по гражданско състояние.

3.Как се получава разрешение от районния съд?

Трябва да се подаде молба за разрешение за сключване на граждански брак, в която се описват данните за лицата, встъпващи в брак, причината, която налага сключването на брака, както и декларация, подписана от родителите изразяващи съгласие за сключване на брак на непълнолетните лица. Молбата се депозира до районния съд по постоянния адрес на молителя. Ако и двамата встъпващи в брак са непълнолетни и имат различен постоянен адрес, разрешението се дава от районния съдия по адреса на единия от встъпващите в брак по техен избор. Необходимо е към молбата да се приложи акт за раждане на непълнолетното лице, копие от документ за самоличност на непълнолетното лице, както и  копие от документ за самоличност на лицето, с което ще се сключи брака. Държавна такса не се заплаща. Когато непълнолетното лице е с постоянен адрес в гр.София, молба се подава на „Регистратура” в Софийски районен съд.

4.Действия на съда

Районният съдия изслушва двамата встъпващи в брак, родителите или попечителя на непълнолетния като прави преценка дали са налице тези важни обстоятелства, които да са основание за интереса на молителя за сключване на брак. Мнението на пълнолетния встъпващ в брак, на родителите или на попечителя може да бъде дадено и в писмена форма с нотариално заверен подпис. С встъпването в брак непълнолетният става дееспособен. Това означава, че има правата на лице, навършило пълнолетие, с единственото изключение, че не може да се разпорежда с недвижими имоти без разрешение на районния съдия по постоянен адрес.