СИЛА НА СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ

News.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.296 – Чл.302 от Гражданския процесуален кодекс.

2.Кога съдебните решения влизат в сила?

В чл.296 от ГПК са изброени хипотезите, при които решенията на съда влизат в сила, а именно когато:

 • не подлежат на обжалване
 • в случаите, когато спрямо тях не е подадена жалба в определените законови срокове
 • когато подадената жалба впоследствие е оттеглена или
 • депозираната касационна жалба срещу постановеното решение не е допусната за разглеждане или не е уважена.

Решението, което е влязло в сила е задължително не само за съда , който го е постановил, но и за всички останали съдилища и учреждения, които се намират на територията на РБ.

3.Действие на влязлото в сила решение

На първо място решението на съда влиза в сила:

 • между същите страни
 • за същото искане и
 • на същото основание

Освен това, то ще има действие и спрямо наследниците и правоприемниците на страните.

Що се отнася до постановени решения по искове за гражданско състояние, последните ще имат действие по отношение на всички.

Когато са направени възражения за право на задържане и прихващане във връзка с конкретния  случай , решението ще влезе в сила и по отношение на тях.

4.Кога постановеното решение не подлежи на пререшаване?

Когато спорът е разрешен с влязло в сила решение, освен ако не е предвидено друго, конкретният спор не може да бъде пререшаван, като при повторно завеждане на делото, последното ще бъде прекратено служебно.

Предвидено е още, че за нито една от страните по конкретен спор не е предвидена възможността да оспорва решението на съда, което е влязло в сила, въз основа на това, че последното е било постановено в привиден процес.

5.Действие на влязлата в сила присъда постановена от наказателен съд

Последиците, свързани с постановената от наказателния съд присъда са задължителни спрямо гражданския съд, който:

 • разглежда гражданските последици от деянието и това дали последното е извършено
 • дали деянието е противоправно и
 • има ли вина дееца.
 1. Други особености

В чл.301 от ГПК е постановено, че в случаите, при които делото е започнало по иск на прокурора, решението, което е влязло в сила ще има задължителна сила и спрямо лицето, в полза на което прокурорът е предявил иск.

Когато се касае за административен спор, влязлото в сила решение на административния съд ще бъде задължително и за гражданския съд относно това дали административния акт е валиден и законосъобразен.