СЕРВИТУТНИ ПРАВА

t2_5461077.jpg

1.Нормативна уредба

В отменения Закон за имуществата и сервитутите е имало много подробна уредба на сервитутните права. Днес е сравнително ограничена – Закон за собствеността, Закон за опазване на селското имущество, Закон за устройство на територията и други. Причината е сравнително ограничено приложно поле.

2.Определение

Сервитутът е ограничено вещно право върху чужд недвижим (подчинен, обслужващ) имот, по силата на което собственикът на друг недвижим (господстващ) имот може да получи определена изгода за ползването на своя имот.

3.Обект (обслужващ имот)

 • Недвижим имот- най-често поземлен- застроен или не
 • Изцяло чужд имот- сервитут върху собствен или съсобствен имот не може да съществува. Притежанието на друго ограничено вещно право върху обслужващия имот не поглъща сервитута.

4.Субект

 • Собственик или съсобственик на господстващия имот (но не и съсобственик върху съсобствения имот)
 • Носител на ограничено вещно право върху господстващия имот

5.Характеристика

 • Акцесорност – сервитутното право е обусловено от вещно право върху господстващия имот, чиято съдба следва
 • Неделимост – сервитутът тежи върху целия обслужващ имот и за титулярите на всякакви вещни права върху господстващия имот. Запазва се при разделяне на имотите
 • Сервитутните права не са изчерпателно уредени в закона

6.Видове

 • Положителни и отрицателни

-положителен – сервитутът, който дава възможност на собственика на господстващия имот да извършва определени действия при осъществяването на сервитута

-отрицателен – сервитутът, по силата на който собственикът на господстващия имот може да иска да не извършва нещо в служещия имот

 • Прекъсване и непрекъсване

-прекъсване – например: сервитутът на преминаване през служещия имот

-непрекъсване – например: сервитутът на прекарване на проводи

 • Видими и невидими (явни и скрити)- в зависимост от видимостта на измененията в подчинения имот
 • Законни и доброволни

-законни – тези сервитути, които са предвидени в закона и по волята на собственика на господстващия имот могат да бъдат установени върху служещия имот и против волята на неговия собственик

-доброволни – тези сервитути не могат да бъдат наложени на собственика на служещия имот по съдебен или административен ред, а учредяването им зависи от неговото съгласие

 • Поземлени и лични – с оглед привръзката на правото към собствеността върху господстващия имот или липсата на такъв, в който случай титуляр на сервитута е определено лице.

7.Учредяване

 • С договор или едностранна сделка
 • С административен акт
 • Със съдебно решение
 • Не може да се придобие по давност, когато е отрицателен сервитута, защото не се упражняват действия по осъществяването му

8.Прекратяване

 • С изтичане на срока, за който е учреден
 • По давност
 • С прекратяване на договора
 • С отказ
 • С отпадане на нуждата
 • При сливане между собственика и титуляра на сервитута