СДРУЖЕНИЕ

t2_5462473

1.Нормативна уредба

Чл.19 – Чл. 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2.Какво представлява сдружението?

Сдружението е юридическо лице, чиито членове се обединяват доброволно за да извършват дейност с нестопанска цел.

Всяко сдружение приема свой устав, който следва да съдържа определените в чл.20 от ЗЮЛНЦ реквизити.

3.Членство в сдружението

Всяко лице, което е приело да членува в сдружението има определени права и задължения. Правата са изчерпателно изброени, а именно:

 • да участва в управлението на сдружението;
 • да получава информация за осъществяваната от сдружението дейност;
 • да се ползва от неговото имущество, при условия и ред предвидени в устава.

По отношение на задълженията на отделните членове, законът е установил диспозитивно правило, според което:

 • членовете са длъжни да плащат дружествени вноски, стига подобно задължение да е предвидено по устав.

В случай, че подобно задължение е налице, всеки член ще отговаря само до размера на имуществените вноски.

Освен това, съществуват няколко особености, свързани с членските права и задължения, които следва да се отбележат:

 • по правило те са непрехвърлими, освен ако се касае за имуществени такива;
 • не преминават върху други лица;
 • за да могат да се изпълняват от друго лице, това изрично следва да бъде предвидено по устав.

4.Основания за прекратяване на членството

Членството в сдружението може да бъде прекратено въз основа на различни по своето естество основания:

 • с едностранно волеизявление от лицето, което желае да прекрати своето членство във сдружението
 • при смърт или поставяне под пълно запрещение
 • при изключване

     – решението за изключване се взема от общото събрание

     – възможно е в устава да бъде постановено изключването да става    и въз основа на решение взето от страна на управителния орган на      сдружението, като в този случай, решението може да се обжалва.

 • при отпадане
 • при прекратяване на юридическото лице.

5.Органи на сдружението

Чл. 23 от ЗЮЛНЦ, постановява, че сдружението има два органа – върховен и управителен. Правата и задълженията на всеки от тях са описани подробно в закона.

Общо събрание

Общото събрание се състои от всички членове на сдружението, това е върховният орган на юридическото лице, което взема най-важните решения по чл.25, ал.1, т.1–13, свързани с неговата дейност. Тези решения от своя страна:

     – са задължителни за другите органи на сдружението и

     – подлежат на съдебен контрол.

Кой може да свиква общото събрание?

 Управителният съвет свиква общото събрание на сдружението, като той може да направи това:

 • по своя инициатива      
 • или по искане на 1/3 от членовете.

     – следва да отправи покана, която има определени     реквизити, обнародва в ДВ и се поставя на предвидените места;

     – ако управителният орган не отправи покана в двуседмичен срок общото събрание се свиква от съда.

Гласуване, кворум и вземане на решения.

При всяко едно провеждане на общото събрание се изисква определен кворум, в противен случай заседанието няма да бъде законно, като най-често се предвижда присъствието на повече от половината членове. Когато липсва кворум, заседанието се отлага с един час, като ако не е предвидено друго по устав, то ще се проведе колкото и членове да присъстват.

Правилата при гласуване в сдружението са следните:

 • всеки член има право на един глас
 • в определени от закона хипотези членовете се лишават от правото си на глас
 • възможно е едно лице да представлява до трима членове
 • преупълномощаване не се допуска.

Що се отнася до решенията на общото събрание, те се вземат с мнозинство от присъстващите. В някои случаи, се предвижда квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Особеност, свързана с вземането на решения е, че когато в дневния ред обявен в поканата не е включен даден въпрос, по него не може да се гласува решение.

Управителен съвет

 • Правила по отношение на състава

     – Състои се най-малко от трима членове, които се избират за срок   от пет години.

     – Функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и само    от управител.

     – Има председател, който се избира – от управителния съвет, от      общото събрание или друг орган предвиден по устав.

   – огато в състава на сдружението има други юридически лица,   те могат да посочват за членове на управителния съвет и лица,    които не са членове на самото сдружение.

 • Какви са правомощията на управителния съвет?

     -представлява сдружението

     -осигурява провеждането в изпълнение на решенията на общото      събрание

     -може да се разпорежда с имуществото на сдружението , спазвайки      определен ред и условия

     -подготвя и внася проект за бюджет и отчет за дейността на      сдружението

     -и други правомощия определени в закона.

 • Провеждане на заседания

     – Свикват се или по инициатива на управителния съвет или по   искане на 1/3 от неговите членове.

     – Ръководят се от председател, а в негово отсъствие от лице      определено от управителния съвет.

     – Решенията се вземат при присъствие на повече от половината      членове.

     – По правило решенията се вземат с мнозинство от присъстващите,      освен в случаите, при които се предвижда мнозинство от всички      членове.

     – Решение може да бъде взето и без да е необходимо да бъде      провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде      подписан без забележки и възражения от органа.

 1. Прекратяване на сдружението

При прекратяването на сдружението важат основанията за прекратяване на юридическите лица с нестопанска цел уредени в чл.13, ал.1 от ЗЮЛНЦ.

 • с изтичане на срока, за който е учредена;
 • с решение на върховния орган, при условие, че не е забранено в учредителния акт на фондацията;
 • с решение на окръжния съд.