СВИЖДАНИЯ С ОБВИНЯЕМ, ПОДСЪДИМ И С ЛИЦЕ, ОСЪДЕНО НА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА

980x551_1487778584

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

Правилник за прилагане на закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража

2.Право на свиждане

Обвиняемите, подсъдимите и лицата, осъдени на лишаване от свобода имат право на свиждания. Разпоредбите относно осъдените на лишаване от свобода се прилагат и по отношение на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража.

3.Колко често могат да бъдат проведени свиждания?

Съгласно разпоредбата на чл. 86 от  Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража, лишените от свобода имат право на свиждания не по-малко от два пъти месечно.

4.Каква е продължителността на свиждането?

Свижданията се провеждат в предварително определени дни и в специално обзаведени помещения в присъствието на служител от администрацията. Те са с продължителност до 40 минути.

За подчертана дисциплинираност, за проявено сътрудничество при провеждането на социални и възпитателни мероприятия, за постигнати успехи в работата, спорта, културно-масовата дейност и други положителни прояви лишените от свобода могат да бъдат поощрявани с удължено свиждане за срок до 4 часа и свиждане с близките извън затвора, затворническото общежитие или поправителния дом за срок до 12 часа.

5.Кой определя реда, по който се провежда свиждането?

Свиждането се провежда по ред, определен от началника на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие.

Началникът на затвора или на затворническото общежитие може да забрани за срок до 6 месеца свижданията, кореспонденцията или телефонната връзка с лица, които оказват отрицателно влияние върху лишения от свобода, с изключение на тези контакти с възходящи, низходящи, съпруг, братя и сестри, защитници и повереници или с лице, с което се намират във фактическо съжителство.

6.Ограничения, свързани с реда за провеждане на свижданията

  • Не се допускат на свиждане посетители без документ за самоличност, с оръжие, мобилни телефони, личен багаж, във видимо нетрезво или друго неадекватно състояние. Посетителите подлежат на проверка с технически средства за контрол.
  • По време на свиждането се забранява предаването и приемането на каквито и да е предмети между лишените от свобода и посетителите им.
  • На свижданията се допускат не повече от четирима посетители. Това ограничение не важи за низходящите и възходящите роднини, за съпрузите, братята и сестрите и за партньора при доказано съвместно съжителство – идентична адресна регистрация по настоящ адрес и наличие на деца.
  • Хранителните продукти и други разрешени вещи, които носят посетителите, подлежат на проверка и се предават на лишените от свобода преди започване на свиждането. Видимо негодните и опасни за консумация продукти се връщат на посетителите. Не се приемат хранителни продукти, вещи и предмети, които не могат да бъдат проверени.
  • Свиждането може да бъде прекратено, ако не се спазва редът за провеждането му.

7.Помещения предназначени за провеждане на свиждания

Настанените в заведения от закрит тип и в арести провеждат свиждане в помещения, оборудвани с преградни стени, недопускащи пряк контакт, чрез телефонна връзка и с непосредствено наблюдение на физическа охрана.

Настанените в заведения от открит тип провеждат свиждане в помещения, оборудвани с видеонаблюдение, с допускане на пряк контакт с посетителите и по възможност с достъп до затворническата лавка.

8.Свиждане между лишените от свобода и техните защитници

Срещите между лишените от свобода и техните защитници съгласно чл. 91, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс и повереници се провеждат в специално обзаведено помещение в съответния затвор, поправителен дом или затворническо общежитие, в рамките на работното време, а с адвокати – по всяко време на денонощието.

Срещи в извънработно време, в почивни или празнични дни могат да бъдат провеждани само с разрешение от съответния началник, което се отбелязва в картона за свиждане или в дневника за посещения на   лица.
Разговорите по време на срещите между лишените от свобода и техните защитници или повереници не могат да бъдат слушани или записвани.

Срещите могат да бъдат провеждани в присъствието на служител от надзорно-охранителния състав, по искане на защитника или повереника, въз основа на изрична заповед на съответния началник.

По време на срещите защитниците или поверениците могат да предават на лишените от свобода само материали във връзка с делото, които не подлежат на копиране или изземване.

Не се разрешава на защитниците и поверениците да носят и предават хранителни продукти, предмети, вещи или пари при срещите си с лишените от свобода.

Защитниците по чл. 91, ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс могат да провеждат срещи с лишените от свобода след представяне на пълномощно и документ от съответния досъдебен или съдебен орган, удостоверяващ правото им да участват в наказателното производство.

След приключване на срещите лишените от свобода се подлагат на обиск за проверка наличието на неразрешени предмети или пари.

Срещите със защитници и повереници могат да бъдат прекратявани, ако не се спазва редът за провеждането им.

За допуснатите нарушения от страна на защитниците или поверениците по време на срещите или за поведение, уронващо престижа и достойнството на професията и Етичния кодекс на адвоката, се сезира съответният адвокатски съвет или Висшият адвокатски съвет.

9.Права при свиждане

По време на свижданията лишените от свобода могат да получават храни и предмети, които имат право да ползват и държат при себе си.

Лишените от свобода, които изтърпяват наказанието си в място за лишаване от свобода, което не е най-близо до постоянния им адрес, могат да ползват правата на свиждане и телефонна връзка при по-благоприятни условия, определени със заповед на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

Лишените от свобода, желаещи да предадат на близките си по време на свиждане свои лични вещи, съхранявани при тях или оставени на отговорно пазене при домакина, заявяват писмено това до началника на затвора, поправителния дом или затворническото общежитие. При положително становище на заявлението вещите се предават на близките под контрола на служител от надзорно-охранителния състав.

Свиждания между лишени от свобода, които са съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри, се разрешават от главния директор на ГДИН, а когато са в един затвор – от началника на затвора. Разноските по транспорта са за сметка на лишените от свобода.