РИБОЛОВЕН ДНЕВНИК

 

t2_5468573

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закон за рибарството и аквакултурите

НАРЕДБА № 43 от 20.04.2006 г. за реда за водене на риболовен дневник

2.Кой е длъжен да притежава риболовен дневник?

При извършване на стопански риболов се води риболовен дневник, в който се вписват данни за улова по видове и количества.

Лицата, имащи право да извършват стопански риболов попълват и декларация за произход по образец съгласно приложението към риболовния дневник. Декларацията за произход е част от риболовния дневник и се състои от три части: обща част, данни за уловите и данни за предаден/разтоварен улов.

До 12 часа преди планувано излизане на море за извършване на дейности, различни от стопански риболов, писмено се уведомява съответното ТЗ на ИАРА, като за целта не се води риболовен дневник.

Капитаните на риболовни кораби с дължина до 10 метра се освобождават от задължението за водене на риболовен дневник въз основа на влязъл в сила план за статистически извадки в съответствие с правото на Европейския съюз.

3.Кой издава риболовен дневник?

Риболовният дневник се издава от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Образецът на риболовния дневник за всяка риболовна дейност и реда за воденето му се определят с наредба на министъра на земеделието и храните.

4.Заверка/презаверка на риболовен дневник.

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури заверява/презаверява и предоставя риболовния дневник на лицата при издаване на разрешителното и/или Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми.Риболовният дневник се презаверява за всяка календарна година:

  • за Черно море, река Дунав – при издаване на Удостоверение за придобито право на усвояване на ресурс от риба и други водни организми или в срок до 31 януари;
  • при извършване на стопански риболов във водите на Черно море със специализиран уред (далян) – при заплащане на годишна такса.

5.Кой води риболовния дневник?

При извършване на стопански риболов с риболовен кораб риболовният дневник се води от капитана или упълномощено от него лице.

6.Какво се вписва в риболовния дневник?

В риболовния дневник се нанасят данните за улова и разтоварването по видове и количествен състав, както следва:

  • за калкана – в бройки и по размерни групи в килограми;
  • за есетровите риби – по видове, пол, тегло и размери за всяка поотделно;
  • за останалите риби и други водни организми – по видове и количества в килограми, включително и допустимия прилов.

Изпълнителният директор на ИАРА определя и други видове риба и водни организми, които се отчитат в риболовния дневник по размерни групи, по размери на отделните индивиди или други показатели.

Капитаните на риболовни кораби с дължина над 10 метра отразяват в дневника и времето, координатите на районите и местата на извършване на риболова.

При предаване на улов или части от него от един кораб на друг в открито море капитаните на риболовните кораби с дължина над 10 метра освен данните за уловената и предадена риба и/или други водни организми, отразяват в риболовния дневник и данни за мястото, където се предава уловът, кораба, който приема улова, и пристанището, за което е предназначен.

7.Съхранение

Риболовният дневник се съхранява и се представя при проверка на инспекторите на ИАРА. Заедно с риболовният дневник се съхраняват и попълнени декларации за произход три години от датата на последното вписване.