РЕКЛАМАЦИИ

reklamacii-tikso-lenti.com

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба:

Чл. 122 – чл. 129 от Закон за защита на потребителите

2.Кога възниква правото на рекламация?

Рекламация може да се предяви за всяка стока, която потребителя закупи и не отговаря на описанието й, нито на договореното с продавача. Същото се отнася и за стоки, които са втора употреба.

3.Рекламация на стока, която е с търговска гаранция

Търговската гаранция представлява писмено изявление на търговеца или производителя, с което той поема задължения за съответствието на стоката и нейното безпроблемно функциониране. Когато в търговската гаранция е написано, че при рекламация на стоката се извършва замяната й с друга, тогава търговецът е длъжен да запази първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок. Въпреки това, дори търговецът да не е предоставил търговска гаранция, всеки потребител има право да предяви рекламация.

4.Какви претенции може да има потребителя при рекламация на стока или рекламация за услуга?

Рекламация на стока:

 • възстановяване на заплатената сума
 • заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
 • отбив от цената
 • безплатен ремонт

Рекламация за услуга:

 • извършване на услугата в съответствие с договора
 • отбив от цената
 • възстановяване на заплатената сума

5.Как се предявяват рекламации?

Рекламацията може да се подаде, както устно, така и писмено пред търговеца или пред упълномощено от него лице.

В рекламацията се посочва следното:

 • предмет на рекламацията
 • предпочитания от потребителя начин за удовлетворяване на рекламацията
 • размера на претендираната сума
 • адрес за контакт

Към рекламацията се прилагат следните документи:

 • касова бележка или фактура
 • протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното
 • други документи, установяващи претенцията по основание и размер

Когато търговецът удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

6.Какви са сроковете за подаване на рекламцията?

Рекламация на стока може да се направи до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Когато рекламацията е на услуга, срокът е до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Този срок спира да тече, когато е подадена рекламцията, т.е. през времето, необходимо за поправката на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. Когато търговецът предоставя гаранция, потребителят трябва да се съобрази с нейния срок.

 1. Къде може да се направи рекламация?

Рекламация може да се направи през цялото работно време в търговския обект, от където е закупена стоката или във всеки друг търговски обект на търговеца, където извършва подобна дейност. Може да се направи и на адреса на управлението на търговеца или друго посочено от него място.

8.Регистър на рекламациите

Всеки търговец или упълномощените от него лица са длъжни да поддържат регистър на подадените рекламации. След като я опишат в регистъра, задължително издават документ на потребителя, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

9.Право на иск

Въпреки подадената рекламация, потребителят може да си защити правата срещу търговеца и по съдебен ред.