РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКА МАРКА В БЪЛГАРИЯ

t2_5459023

1.Същност на търговската марка

Търговската марка е знак, който отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други. Този знак може да бъде дума, цифра, буква, рисунка, фигура, формата на самата стока, комбинация от цветове, както и всякакви комбинации от тези знаци. Търговската марка може да е притежание съвместно на две или повече лица, като разпореждането с нея се осъществява със съгласието на всички притежатели.

2.Видове търговски марки

В зависимост от своето териториално действие търговските марки могат да бъдат регистрирани като:

 • Национална търговска марка
 • Регионална (Европейска търговска марка)
 • Международна търговска марка

3.Пречки за регистрирането на търговска марка

За да бъде регистрирана дадена търговска марка освен отличителна способност, тя трябва да не бъде в конфликт с нормативните разпоредби регламентиращи придобиването на право върху знака. Някои от aбсолютните основания за отказ на регистрацията на търговска марка са:

 • Търговска марка, която се състои изключително от знаци или означения, станали обичайни в говоримия език или в установената търговска практика по отношение на заявените стоки или услуги;
 • Търговска марка, която се състои изключително от знаци или означения, които имат указателен характер;
 • Знак, който се състои изключително от формата на стоката.
 • Търговска марка, която противоречи на обществения ред и добрите нрави;
 • Търговска марка, която може да въведе в заблуждение потребителите относно естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите.

4.Права върху търговска марка

Регистрацията на търговска марка представлява придобиването на изключително право върху знак, който е способен да отличи стоките и услугите на един производител или търговец от тези на друг. Според Закона за марките и географските означения правото върху търговска марка принадлежи на този, който пръв подаде заявка в Патентното ведомство.

5.Процедура по регистрация на търговска марка в България

а)Заявка

Регистрация на марка се получава чрез подаване на заявка по образец в Патентното ведомство на Република България. Заявлението се подписва от заявителя или от неговия представител. Когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, се посочва и длъжността на лицето, подписало заявлението, като се поставя и печат. Заявлението включва:

 • Искане за регистрация;
 • Данни за заявителя;
 • Изображение на марката;
 • Списък на стоките и/или услугите, за които ще се отнася марката по Международната класификация на стоките и услугите;
 • Подпис   на   заявителя или  представителя.

Към заявката се прилагат още и следните документи:

 • Пълномощно– в случай че заявителят използва представител по индустриална собственост;
 • Приоритетният документ, когато се претендира конвенционен приоритет представляващ копие на първата заявка, заверено от компетентния орган на съответната държава;
 • Документ за платени такси.

б)Формална експертиза

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. В случай че при нея се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отговори, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за прекратяване на производството. Всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се публикува в официалния бюлетин на Патентното ведомство. В двумесечен срок от датата на публикация на заявката всяко лице може да подаде възражение срещу регистрацията на марката. Лицето, подало възражение, не е участник в производството по заявката.

в)Експертиза по същество

След формалната проверка на документите, по всяка заявка се извършва експертиза по същество, включваща анализ на абсолютните основания за регистрация, проучване във фонда на заявените и регистрираните марки по национален и международен ред и проверка на относителните основания за регистрация, като със заявителя се води кореспонденция.

г)Решение

След експертизата по същество се постановява решение за отказ на регистрацията или, след заплащане на съответни такси, за регистрация. Решенията за прекратяване на производството по заявката или за отказ на регистрацията могат да бъдат обжалвани в тримесечен срок и заплащане на такса.

6.Срокове

Времето за регистрация на една търговска марка е около 24 месеца, освен ако заявката не е ускорена. Срокът на действие на регистрираната марка е 10 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде подновяван на всеки 10 години.