РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН

t2_5462246.jpg

 1. Нормативна уредба

Закон за промишления дизайн

 1. Какво е промишлен дизайн и продукт?

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт, определен от особеностите, които му придават линиите, контурите, формата, текстурата и/или материалите на продукта и/или неговата орнаментация (чл.3 ал.1 от ЗПД).

Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в съставно изделие, комплект или композиция от изделия, опаковка, графични символи и печатни шрифтове(чл.3 ал.2 от ЗПД).

 1. Кой дизайн се регистрира?

Регистрира се дизайн, който е нов и оригинален.

 1. Кой дизайн не се регистрира?
 • дизайн, който противоречи на обществения ред или на добрите нрави;
 • дизайн, чиито особености са обусловени единствено от техническата функция на продукта;
 • дизайн, чиито особености са обусловени от необходимостта продуктът, към който е включен или към който е приложен дизайнът, да бъде механически свързан или поставен във, около или срещу друг продукт така, че и двата продукта да изпълняват функциите си, с изключение на дизайн, чиято цел е да направи възможно мултиплицирано сглобяване или свързване на взаимно заменяеми продукти в модулна система.
 1. Кой има право да заявява или регистрира дизайн?

Правото на заявяване на дизайн принадлежи на автора или на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява съвместно. Отказът на едно лице или на няколко от лицата да участват в заявяването не е пречка за останалите. Отказът трябва да е изричен и да е в писмена форма.

Когато дизайнът е служебен съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗПД, правото на заявяване принадлежи на работодателя или на поръчващия. Правото на заявяване в този случай преминава върху автора, ако в 3-месечен срок от писменото уведомление за създадения дизайн работодателят, съответно поръчващият, не подаде заявка, освен ако между тях е уговорено друго.

 1. Как се придобива право върху дизайн?

Правото върху дизайн се придобива чрез регистрацията му в Патентното ведомство.

 1. На какъв език се подават документите в Патентното ведомство?

Документите и данните се представят на български език. Когато те са представени на друг език, за да се запази датата на подаване е необходимо в двумесечен срок от тази дата същите да бъдат представени на български език.

 1. На кого принадлежи правото на заявяване?

Правото на заявяване принадлежи на автора или на неговия правоприемник. Всяко лице, което има постоянен адрес или седалище в Република България може да подаде заявка за промишлен дизайн в Патентното ведомство лично или чрез местен представител по индустриална собственост. Лицата, които нямат постоянен адрес или седалище в Република България са длъжни да подават заявки за промишлени дизайни в Патентното ведомство чрез местен представител по индустриална собственост.

 1. Какво е необходимо за регистрация на дизайн?

За получаване на регистрация на дизайн е необходимо да се подаде заявка в Патентното ведомство на Република България – директно или по пощата.

 1. Какво се прилага към заявката?
 • документ за платена такса за заявяване, експертиза и публикация;
 • пълномощно, когато заявката се подава чрез представител по индустриална собственост;
 • декларация за приоритет и приоритетно свидетелство, както и платена такса за приоритет (ако се претендира за приоритет);
 • искане за отлагане на публикацията на регистрацията и документ за платена такса, ако е направено.
 1. Множествена заявка

Възможно е в една заявка да бъдат включени няколко дизайна, ако продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните, принадлежат към един клас на Международната класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно или към един и същ комплект или композиция от изделия. Когато продуктите, в които са включени или към които са приложени дизайните са орнаменти, това условие не важи.

 1. Дължими такси за заявката

За всяка заявка с установена дата на подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване и експертиза. Когато такъв документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на този недостатък. До един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер. Ако в този срок таксите не са заплатени заявката се смята за оттеглена.

 1. Формална експертиза

В двумесечен срок от представяне на документа за платени такси се извършва формална експертиза. Когато в хода на формалната експертиза се установят недостатъци, заявителят се уведомява и му се предоставя двумесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок заявителят не отговори, не отстрани недостатъците или възрази неоснователно, се взема решение за прекратяване на производството.

 1. Експертиза по същество

В двумесечен срок от приключване на формалната експертиза по всяка заявка се извършва експертиза дали заявеният обект представлява дизайн по смисъла на закона и дали не противоречи на обществения ред или добрите нрави.

 1. Публикуване на решението за регистрация

Ако заявеният промишлен дизайн отговаря на посочените, след заплащане на съответни такси се постановява решение за регистрация и дизайнът се публикува в Официалния бюлетин на ведомството.

 1. Срок на действие на регистрацията

Срокът на действие на регистрацията на дизайн е 10 години от датата на подаване на заявката. Регистрацията може да бъде подновявана за три последователни периода от по 5 години.

 1. Промени в заявката

Допускат се промени само в името или адреса на заявителя. Тези поправки не трябва да засягат дизайна.

 1. Отказ на регистрация

Ако заявеният дизайн не отговаря на изискванията след проведена кореспонденция със заявителя се взема решение за отказ на регистрацията. Решенията за прекратяване на производството по заявката или за отказ на регистрацията могат да бъдат обжалвани в тримесечен срок пред отдел „Спорове”.

 1. Отлагане на публикация

Заявителят може да поиска отлагане на публикацията на регистрацията на дизайна с подаването на заявка, ако той бъде регистриран, за срок до 30 месеца, считано от датата на подаване на заявката, съответно от приоритетната дата.