РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛЕЗЕН МОДЕЛ

t2_5459693.jpg

1.Нормативна уредба

Глава VII от Закон за патентите и регистрацията на полезните модели.

2.Определение

Полезният модел е идея или концепция, която посочва начините и средствата за постигане на конкретна техническа цел и е  резултат от творческа дейност.

3.Какво трябва да съдържа полезния модел, за да бъде регистриран?

На регистрация подлежат полезните модели, които са нови (чл.73а от ЗПРПМ), промишлено приложими(чл.73г от ЗПРПМ) и имат изобретателска стъпка(чл.73в от ЗПРПМ).

4.Разлика между полезен модел и изобретение

Изобретението се различава от полезния модел (иновация или нововъведение). Изобретението е чисто теоретично, а полезният модел е изобретение, което е било осъществено на практика.

При съпоставка на полезния модел и изобретението, виждаме че за първите се изисква по-малка степен на техническо творчество, имат облекчена регистрацията и по-къси сроковете за закрила. Полезните модели се наричат още „малки изобретения“.

5.Кой може да регистрира полезния модел?

Правото на заявяване/регистриране принадлежи на изобретателя или на неговия правоприемник. Когато правото на заявяване принадлежи на няколко лица, то се упражнява от тях съвместно. Всеки заявител, който има постоянен адрес или седалище в Република България, може да подаде заявка за регистрация на полезен модел в Патентното ведомство лично или чрез представител (чл.13 от ЗПРПМ). Правото на заявяване на изобретение, създадено при служебни взаимоотношения, принадлежи на работодателя, ако той подаде заявка в тримесечен срок от получаване на уведомление от изобретателя за създаването на изобретението. В противен случай правото на заявяване преминава върху изобретателя (чл.15 от ЗПРПМ).

6.Какви документи са необходими при подаване на заявка за регистрация на полезен модел?

За да получи дата на подаване, заявката за регистрация на полезен модел трябва да съдържа(чл.75а и чл.75в от ЗПРПМ):

 • заявление за регистрация с име и адрес на заявителя и наименованието на полезния модел, за който се иска регистрация;
 • описание на полезния модел;
 • чертежи, когато са необходими;
 • една или повече претенции;
 • име и адрес на изобретателя;
 • декларация за действителния изобретател;
 • име и адрес на представителя по индустриална собственост, ако такъв е упълномощен;
 • данни за претендирания приоритет – номер, дата и страна на приоритетния документ, ако се претендира за такъв;
 • декларация с данни за заявката за патент, когато заявката за регистрация на полезен модел е подадена в съответствие с чл. 75б от ЗПРПМ.

7.На какъв език се подават документите в Патентното ведомство?

Документите се представят на български език. Когато описанието, претенциите, чертежите и рефератът са представени на друг език, за да се запази датата на подаване е необходимо в тримесечен срок същите да бъдат представени на български език.

8.Проверка на формалните изисквания

Полезните модели се подлагат на проверка на формалните изисквания (чл.75г от ЗПРПМ) и ако те са изпълнени, започва процедура по регистрация. Извършва се публикация на регистрирания полезен модел в Официален бюлетин на Патентното ведомство. Проучване и експертиза на полезен модел (чл.75е от ЗПРПМ) може да се извърши по молба на заявителя / притежателя или трето лице по време на действието на регистрацията на полезния модел.

9.Експертиза по същество

В 3-месечен срок от приключване на формалната експертиза се извършва експертиза по същество (чл.75д от ЗПРПМ), като експерта проверява дали:

 • заявката отговаря на изискванията на чл. 75в, ал. 2 и 3 и чл. 40 от ЗПРПМ;
 • заявеният полезен модел не попада в случаите по чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗПРПМ;
 • полезният модел, разкрит в заявката, не е в явно противоречие с чл. 10 от ЗПРПМ.

10.Заплащане на такси

Когато в резултат на проверката не са констатирани несъответствия или те са отстранени в едномесечен срок, трябва да се заплатят таксите за регистрация, издаване на свидетелство за регистрация, публикация на описанието, чертежите, претенциите и реферата, и за публикация в Официалния бюлетин на Патентното ведомство (чл.75д (5) от ЗПРПМ). Когато те бъдат заплатени, в 14-дневен срок се взема решение за регистрация на полезния модел и се извършва вписване в Държавния регистър на полезните модели (чл.75д (6) от ЗПРПМ).

11.Отлагане на регистрация

Съществува възможност заявителят да подаде молба в тримесечен срок от подаване на заявката за отлагане на регистрацията на полезния модел за срок до 15 месеца от датата на подаване заявката, съответно приоритетната дата(чл.75ж от ЗПРПМ).

12.Паралелни заявки

Заявителят може да подаде и заявка за регистрация на полезен модел за същото изобретение, за което е подал заявка за патент, като се позове на датата на подаване, съответно приоритетната дата. Това може да бъде осъществено до изтичане на два месеца от датата на получаване на решението по заявка за патент или решението по чл. 58, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от ЗПРПМ, но не по-късно от 10 години от датата на подаване на заявката за патент.

13.Срок и място на действие на регистрацията

Срокът на действие на регистрацията на полезния модел е четири години от датата на подаване на заявката. Той може да бъде продължен за два последователни периода от по три години, като общият срок на закрила не може да надхвърля десет години от датата на подаване на заявката.

Регистрираният полезен модел има териториално действие.