РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

t2_5459548.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.113 – чл.119 от Търговския закон.

2.Същност на ООД

Това е дружество с ограничена отговорност, което се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

3.Необходими документи за регистрация на ООД

 • Заявление по образец от Агенция по вписванията.
 • Дружествен договор.Той трябва да съдържа:

– име, седалище, адрес на управление на дружеството

– имена и лични данни на съдружниците

– предмет на дейност

– размер на капитала, както и стойността на вноските на съдружниците за ООД

– име и лични данни за управителя.

 • Протокол от Общото събрание на съдружниците.
 • Решение на общото събрание за назначаване на управител. 
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя.
 • Декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР относно истинността на заявените обстоятелства
 • Декларация по чл.13, ал.5 от ЗТР – декларира се, че всички документи са представени.
 • Декларация по чл.142 от ТЗ – забрана за конкурентна дейност.
 • Декларация по чл.141, ал.8 от ТЗ- управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.
 • Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.
 • Бележка за внесен капитал.

4.Разглеждане на депозираните документи от Агенция по вписванията

а)Указания

При проверка на редовността на депозираните документи и установяване наличието на пропуски или нередовности, длъжностното лице изпраща указания за тяхното отстраняване в тридневен срок.

б)Отказ за регистрация

В случай че нередовностите не бъдат отстранени в тридневния срок и указанията не бъдат изпълнени, следва постановяване на отказ за регистрация на дружеството. Отказът се връчва на заявителя незабавно по реда на ГПК или по електронен път, когато заявителят изрично е поискал това.

Отказът за вписване/регистрация подлежи на обжалване пред Окръжния съд по седалището на ООД в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез Агенцията по вписванията, а Агенцията от своя страна изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него. Решението на съда подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му пред съответния апелативен съд, чието решение е окончателно – чл. 25, ал. 4 от ЗТР.

в)Вписване

При редовност на всички документи, длъжностното лице вписва дружеството с ограничена отговорност в Търговския регистър.