РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМАНДИТНО ДРУЖЕСТВО

t2_5459672.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.99 – чл.103 от Търговския закон; Закон за търговския регистър.

2.Определение

Командитното дружество (КД) е дружество, което се образува с договор между две или повече лица за извършване на търговска дейност под обща фирма, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни за задълженията на дружеството, а останалите са отговорни до размера на уговорената вноска.

3.Къде се подава заявление за вписване на КД?

Заявлението за вписване може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, в района на окръжните съдилища, по седалище на дружеството.

4.Заявител

Вписването на КД се заявява от неограничено отговорните съдружници в 7-дневен срок от сключване на дружествения договор.

5.Форма на заявлението

Заявлението за регистриране на КД е по образец на Агенция по вписванията(А3). То може да бъде подадено както на хартиен носител, така и в електронна форма, при спазване на условията и реда съгласно Закон за електронния документ и електронния подпис. Заявлението и приложенията към него се подават на български език. Документи могат да се представят и на всеки от официалните езици на Европейския съюз, като се представят заедно със заверен превод на български език.

6.Необходими документи към заявлението за вписване на КД

 • Дружествен договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
 • Учредителен протокол на командитно дружество;
 • Образци от подписите на неограничено отговорните съдружници;
 • Документ, установяващ учредяването на юридическо лице – съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в командитното дружество;
 • Решение на съответния орган на юридическото лице – съдружник, за участие в командитното дружество;
 • Декларация по чл.83 от Търговския закон на съдружник в командитно дружество.
 • Ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение, когато това се изисква от закон за извършване на вписването.

7.Ред и срок за произнасяне по заявлението

Заявленията за вписване на КД се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията по реда на постъпването им. Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявление за регистрация на КД най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му.

а)Отказ за регистрация

Отказът да се регистрира КД се обжалва пред съответния окръжен съд по седалището на дружеството в 7-дневен срок от връчването му.

б)Указания

При наличието на нередовности в депозираните в Агенция по вписванията документи, длъжностното лице дава указания за тяхното отстраняване в срок до 3 работни дни.

в)Вписване

При редовност на всички документи, длъжностното лице вписва в Търговския регистър данните, отразени в депозираните документи. След регистрацията на КД в Търговския регистър, в съответната компетентна териториална агенция на Националната агенция по приходите, Агенцията служебно вписва необходимите данни на търговеца в своя регистър въз основа на данните вписани в Търговския регистър.

8.Подлежащи на вписване обстоятелства

 • наименование, под което дружеството извършва търговска дейност;
 • начинът, по който фирмата се изписва с транслитерация на латиница;
 • посочват се – държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на командитното дружество;
 • предметът на дейността на командитното дружество;
 • основната икономическа дейност на търговеца, класифицирана в Националната класификация на икономическите дейности, определена съобразно § 1, т. 3 от Закона за регистър БУЛСТАТ;
 • името и ЕГН на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да управляват дружеството;
 • начин на управление;
 • име и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма/наименование и ЕИК/код по БУЛСТАТ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват дружеството;
 • начин на представляване;
 • дата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, ако такъв е уговорен в дружествения договор;
 • условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството;
 • име, ЕГН/ЛНЧ и държава, населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент, където е постоянният адрес на съдружниците.

9.Вписване на промени в обстоятелствата

Командитистите, които управляват и представляват дружеството са длъжни в 7-дневен срок от настъпването на промени във вписаните обстоятелства да поискат вписването им в търговския регистър.

Вписването се извършва въз основа на заявление по образец за съответната промяна, подлежаща на вписване, заедно с приложени документи за всеки един конкретен случай. Заявлението се подава от всички съдружници или от други лица в предвидените в закон случаи.

Вписват се промени в следните обстоятелства:

 • предмет на дейност;
 • седалище;
 • адрес на управление;
 • фирма;
 • управление и представителство;
 • увеличаването или намаляването на капитала;
 • приемането на нов съдружник;
 • прекратяването на членството и изключването на съдружник;
 • прехвърлянето на дружествен дял на съдружник или на трето лице;
 • преобразуването на дружеството в резултат на сливане, вливане и т.н.