РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

t2_5460269

1.Нормативна уредба

Чл. 56 – чл.60 „а“ от Търговски закон

2.Определение за едноличен търговец

Едноличният търговец е физическо лице с търговско качество, което отговаря на условията на чл.1, ал.2 и ал.3 от Търговския закон.

3.Кой може да е заявител по вписването?

Задължително е заявителят на вписването да е самият търговец или упълномощен от него адвокат.

4.В кои случаи може да бъде регистриран едноличен търговец?

 • Лице, което има навършени 18 год. и не страда от сериозни психически заболявания
 • Местожителство в страната
 • Лицето да не е в производство за обявяване в несъстоятелност, ако е било обявено в несъстоятелност, то правата му трябва да са възстановени
 • Не е осъждан за банкрут
 • Не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години
 • Не е бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

5.Подлежащи на вписване обстоятелства

 • фирмата на ЕТ
 • изписването и на чужд език на фирмата на ЕТ
 • седалището и адреса на управление на ЕТ
 • предмета на дейност на ЕТ
 • основната дейност на търговеца
 • името и единният граждански номер на физическото лице – търговец

6.Име на фирма

Фирмата трябва да съдържа без съкращения личното и фамилното или бащиното име на търговеца.

7.Документи, необходими за вписването на регистрацията

 • Заявление за вписване на обстоятелствата относно ЕТ
 • Декларация по чл.57 и чл.58 от Търговския закон
 • Декларация по чл.57, ал.4 Търговския закон
 • Декларация за истинността на заявените обстоятелства
 • Образец от подписа на търговеца (спесимен), заверен нотариално
 • Лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ, ако предметът на дейност на ЕТ ще е подчинен на специален режим и това е условие за регистрацията му

8.Срок за произнасяне по регистрацията

Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявлението за регистрация на ЕТ най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му.

9.Обжалване на отказ за регистрация

Отказът да се регистрира физическо лице като ЕТ може да бъде обжалван пред съответния окръжен съд по седалището на търговеца в 7-дневен срок от връчването му.