РЕГИСТРАЦИЯ НА ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ

t2_5459265

1.Определение (чл.51)

Нормативна уредба – Закон за марките и географските означения

Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.

2.Къде се подава заявката за регистрация (чл.53)?

Правната закрила на географското означение в България се предоставя чрез регистрацията му в Патентното ведомство.

3.Правото на заявяване (чл.54)

Правото на заявяване принадлежи на всяко лице, което извършва производствената си дейност в определеното географско място, и стоката, която произвежда, отговаря на установените качества или особености.

4.Правото на използване на регистрирано географско означение (чл.55)

Правото на използване на регистрирано географско означение има само лицето, което е вписано като негов ползвател.

5.Какво трябва да съдържа заявката (чл.60)?

 • искане за регистрация само на едно географско означение;
 • данни на заявителя;
 • данни за представителя, когато е упълномощен;
 • наименованието за произход или географското указание;
 • посочване на стоката;
 • описание на границите на географското място, които се документират с приложена карта или скица, върху която те са очертани;
 • описание на стоката, което трябва да включва данни за основните физични, химични, микробиологични и/или органолептични характеристики на стоката и ако е необходимо на суровините. Описва се и традиционния местен метод за производство на стоката, както и характеристиките на стоката, указващи връзката им с географската среда или с географския произход.

6.Какви документи трябва да приложим към заявката?

 • препис на заповедта на ръководителя на съответното централно ведомство, с която се определят границите на географското място и качествата или особеностите на стоката, както и връзката на тези качества или особености с географската среда или с географския произход;
 • удостоверение от съответната община, че заявителят извършва производствената си дейност в определеното географско място;
 • документ за платена такса за регистрация.

7.Формална експертиза (чл.61)

Чрез формалната експертиза, при която се проверява дали са изпълнени изискванията за правилно оформяне на заявката и дали към заявката са приложени изброените документи.

При констатиране на недостатъци в заявката, на заявителя се предоставя тримесечен срок за отстраняването им. Ако в този срок недостатъците не бъдат отстранени, производството по заявката се прекратява.

8.Експертиза по същество (чл.62)

За всяка заявка, която отговаря на изискванията за формална редовност, се извършва експертиза по същество, която обхваща проверка на основанията за отказ, които са следните:

 • не се регистрира като географско означение наименование, което се е  превърнало на територията на Република България в родово наименование на стоки от определен вид, без да се свързва с мястото на производството им;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично с наименованието на по-рано защитен сорт растение или порода животно, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение относно истинския произход на стоката;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични стоки;
 • не се регистрира географско означение, което е идентично или сходно на географско означение или марка, регистрирани по-рано за идентични или сходни стоки, когато има вероятност потребителите да се въведат в заблуждение.

9.Вписване на регистрацията в Държавния регистър на географските означения

Когато се установи, че заявеното географско означение отговаря на изискванията на закона, се взема решение за регистрация, географското означение се вписва в Държавния регистър на географските означения и заявителят се вписва като ползвател и в едномесечен срок му се издава свидетелство за използване на географското означение.

10.Отказ на регистрация (чл.52)

Когато има основания за отказ на регистрацията на географското означение, заявителят се уведомява, като се посочват всички мотиви за отказа и се предоставя тримесечен срок за възражения. Ако в този срок не бъдат получени основателни възражения, се взема решение за отказ на регистрацията.