РЕГИСТРАЦИЯ НА АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

t2_5459515.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.158 – чл.174 от Търговския закон.

2.Същност на АД

Акционерно е дружеството, чийто капитал е разделен на акции. Дружеството отговаря към кредиторите си със своето имущество.

3.Изисквания за вписване на АД в Търговския регистър

 1. Приет от Учредителното събрание устав на АД със следното задължително съдържание:
  • Фирма, под която ще се извършва дейността;
  • Седалище и адрес на управление;
  • Предмет на дейност;
  • Срок;
  • Размер на капитала;
  • Органи на дружеството;
  • Вид и стойност на непаричните вноски;
  • Преимущества, ако такива се предвиждат;
  • Условията и реда за издаване на акции, които подлежат на обратно изкупуване, ако се предвижда такова;
  • Начин на разпределение на печалбата;
  • Начин на свикване на общото събрание;
  • Други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството.
 2. Записване на целия капитал.
 3. Внасяне на предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25 на сто от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция.
 4. Да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен и управителен съвет и да са изпълнени останалите изисквания на закона, ако има такива.

4.Компетентен орган за регистрацията

Компетентен орган по вписване на АД е Агенцията по вписванията и воденият към нея Търговски регистър. Заявление за вписване на Акционерното дружество може да бъде подадено във всяко от териториалните звена на Агенция по вписванията, находящи се по седалищата на окръжните съдилища. Съгласно Закон за търговския регистър няма изискване регистрацията на АД да бъде в съответното териториално звено на агенцията на територията на окръжния съд, където е и седалището на търговеца.

5.Кой може да поиска вписване на АД?

Вписването на Акционерно дружество се заявява от членовете на съвета на директорите или овластен от устава или упълномощен член на органите на управление на АД.

6.Документи, необходими за вписване на АД

 • Заявление за вписване по образец;
 • Устав, приет на учредителното събрание, заверен от лицата избрани да представляват дружеството;
 • Протокол от учредителното събрание, съставен при реда и условията на чл.232 и следващите от ТЗ, респективно учредителен акт при ЕАД, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите;
 • Списък на лицата, записали акции при учредяването (учредителите), удостоверен от управителния съвет или съвета на директорите;
 • Документ от банката за внесените парични вноски от записалите акции;
 • Съгласие в писмена форма с нотариално заверен подпис на вносителя, в случите на непарична вноска в капитала на дружеството и заключението на вещите лица – когато капиталът на дружеството се формира от непарични вноски;
 • Нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват дружеството;
 • Декларации от учредителите – физически лица, че не са обявени в несъстоятелност, съгласно изискванията на чл. 160, ал. 2 от ТЗ, респективно удостоверения от съда, че учредителите – юридически лица не са обявени в несъстоятелност;
 • Декларации от членовете на съвета на директорите, респективно на управителния съвет и надзорния съвет, че са съгласни да бъдат членове на съответния орган и отговарят на изискванията на чл. 234 от ТЗ;
 • Лиценз или разрешение от компетентния държавен орган – когато закон предвижда издаването на разрешение за определен вид дейност и тази дейност е предвидена в предмета на дейност на АД;
 • Ако учредител е юридическо лице – решение на управителния орган за участие в АД и изрично нотариално заверено пълномощно на лицето, което го е представлявало на учредителното събрание. Пълномощно не е необходимо, когато представител в учредителното събрание е лице, което има право да представлява юридическото лице – учредител;
 • Декларация за истинност на заявените обстоятелства по чл. 13, ал.5 от ЗТР;
 • Квитанция за внесена държавна такса, съгласно Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – раздел II „Такси, събирани по Закона за търговския регистър“.

7.Срок за произнасяне по регистрацията

Длъжностното лице от Агенция по вписванията се произнася по заявлението за вписване най-късно до приключване на първия работен ден след приемането му, освен ако със закон е предвиден друг срок за произнасяне.

8.Вписване на АД в Търговския регистър

Въз основа на заявлението по образец се извършва вписване в Търговския регистър на АД. За извършеното вписване се издава удостоверение. С вписването Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), който е задължителен за лицата, вписани в Търговския регистър. Този код АД е длъжно да посочва в кореспонденцията си.

9.Отказ от регистрация

Ако заявлението има недостатъци, т.е. не са налице изискванията по чл.21 от ЗТР, то длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ. Отказът се връчва на заявителя незабавно по реда на ГПК.

10.Обжалване на отказ за вписване

Отказът за вписване подлежи на обжалване пред окръжния съд по седалището на АД в 7-дневен срок от връчването му. Жалбата се подава чрез Агенция по вписванията. Агенцията изпраща незабавно на съда подадената жалба заедно с приложенията към нея, постановения отказ, заявлението и приложенията към него.