РЕГИСТРАЦИЯ И ТАКСА ЗА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ – КУЧЕ

images

Автор: Габриела Нешева

Нормативна уредба

Закон за ветеринарномедицинската дейност

Закон за защита на животните

Регистрация

Стопанинът на домашен любимец – куче е длъжен да извърши регистрация и чипиране на животното. Регистрацията и чипирането на домашните кучета е задължително.

Регистрацията на домашните любимци се извършва в общината по постоянен адрес на стопанина. Срокът за извършване на регистрацията е 3 месеца от деня, в който лицето е станал собственик на кучето.

Необходимите документи за регистрация са:

 • паспорт на домашния любимец
 • копие от паспорта в 2 екземпляра от началната страница, където са данните на домашния ми любимец, както и тази с направените му имунизации и манипулации до момента
 • лична карта на собственика
 • ваксинация срещу болестта бяс
 • поставен микрочип
 • декларация по образец
 • нотариално заверено пълномощно, ако декларацията ще бъде подадена от друго лице
 • бележка за заплатена такса

Процедура

Необходимо е да бъде подадена Декларация, която е по образец и може да бъде намерена в съответната община, където ще се извършва регистрацията. Към декларацията следва да се приложат изброените документи и да бъде депозирана в общината.

След като е регистриран домашният любимец, стопанинът му следва да заплаща годишна такса към общината. Размерът на таксата е различен в зависимост от съответната община.

Освобождаване от годишна такса

Освобождават се от такса собствениците на:

 • кучета на инвалиди
 • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка
 • кучета, използвани за опитни цели
 • кучета, използвани от Българския червен кръст
 • кастрирани кучета
 • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект