РЕАБИЛИТАЦИЯ ПО СЪДЕБЕН РЕД

t2_5471191

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Чл. 85 и следващите от Наказателен кодекс

2.Какво представлява реабилитацията?

Реабилитацията заличава осъждането и отменя за в бъдеще последиците, които законите свързват със самото осъждане, освен ако в някое отношение със закон или указ е установено противното. Реабилитация не се прилага по отношение на осъдените за престъпления против мира и човечеството.

3.Видове реабилитация

В зависимост от различни критерии – възрастта на осъдения, характера и тежестта на извършеното престъпление и други, се предвиждат два начина на реабилитиране: по право и със съдебен акт.
Реабилитация по право настъпва за случаи, които се характеризират с по-ниска обществена опасност. Нейното настъпване само се констатира без какъвто и да е акт на съда или на друг държавен орган. В чл. 86 от НК са изброени хипотезите,  при които реабилитацията настъпва по право.

Различно е положението при реабилитацията по съдебен ред. Съгласно разпоредбата на чл. 87 от НК всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание ако е имал добро поведение и ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.

3.Кой може да постанови реабилитацията?

Реабилитация може да постанови съдът, който е гледал делото и е постановил присъдата като първа инстанция.

Когато лицето е осъдено с няколко присъди от различни съдилища, компетентен ще бъде съдът, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки – към съда, който е постановил последната присъда.

4.Процедура при реабилитация по съдебен ред.

Осъденият подава молба за реабилитация до съда, който е постановил присъдата като първа инстанция. Към молбата се прилагат следните документи: препис от присъдата, доказателства, че са налице изброените в закона обстоятелства, както и вносна бележка за платена държавна такса по сметката на съда.

5.Действия на съда

Съдът разглежда молбата за реабилитация в съдебно заседание, на което се призовава и молителя. Участието на прокурор също е задължително. Съдът се произнася с определение, което може да се обжалва по общия ред пред Софийски градски съд в седем дневен срок от постановяването му. Ако  молбата за реабилитация бъде отхвърлена от съда, нова молба може да се депозира не по-рано от една година от постановяване на определението. Законът и в частност разпоредбата на чл.88 от НК дава възможност реабилитацията да бъде поискана и от наследниците на осъдения след неговата смърт, ако последния е имал това право.