РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ДЕТЕ

t2_5471172

Автор: Габриела Нешева

1.Същност

Докато навършат пълнолетие децата, притежаващи имущество не могат да се разпореждат с него. Те не могат самостоятелно да го продават, даряват и да извършват други действия на разпореждане. Съгласно разпоредбите на закона родителите управляват имуществото на детето в негов интерес. Но законът категорично забранява извършването на определени действия и от родителите. Такъв е случаят при действия на разпореждане с недвижим имот, с движими вещи чрез формална сделка и с влогове, както и с ценни книги, принадлежащи на детето. В тези случаи се  изисква  разрешение на районния съд по настоящия  адрес на детето.

2.Разрешение за продажба на недвижим имот

Продажба на недвижим имот, собственост на дете се допуска само с разрешение на Районния съд по настоящия адрес на детето, след  като  съдът се увери, че сделката е в интерес на детето или важни нужди на семейството.

Трябва да се подаде Молба да бъде извършено разпореждането с имуществото на детето. В молбата е необходимо да се впишат данните на родителя, данни на детето и искането. Описва се също и продажната цена на имота, всички други условия на сделката, нуждата от извършване на продажбата, какви са причините за продажбата и за какво ще бъдат употребени средствата от същата.

Към молбата се прилагат следните документи:

  • Доказателство за настоящия адрес на детето
  • Доказателство, че родителят е законен представител на детето (акт за раждане на детето; решение, с което на родителя се предоставят родителските права и др.)
  • Декларация за имущественото състояние на детето
  • Квитанция за платена държавна такса
  • Документ за собственост на недвижимия имот, а когато става въпрос за прехвърляне на поземлен имот – скица на последния
  • Предварителен договор за покупко-продажба, ако има такъв.
  1. Кой може да подаде молбата до съда?

 Молбата, съдържаща искането, се подписва и подава от законния представител на лицето. В случаите, когато детето е малолетно (няма навършени 14 години), това е обикновено неговия родител или настойник.

4. Решение на районния съд

По молбата ще се образува дело и съдията по него може да изисква становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето, дали искането е от полза за детето и в негов интерес, както и да изиска допълнителни документи като декларации за доход и други. При съдебното производство детето задължително се изслушва, ако е навършило 10 години. Когато не е навършило 10 години, то може да бъде изслушано като се преценява степента на неговото развитие, тъй като се засягат негови права и законни интереси.

Съдът може да отхвърли или да уважи молбата. При вземането на решение съдът се обосновава. Ако одобри искането, но сметне, че в конкретния случай е налице противоречие между интереса на родителя и на детето, съдът назначава особен представител на детето, който да извърши разрешените разпоредителни действия. Решението на районния съд може да бъде обжалвано пред въззивен съд.