РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

t2_5459167

Глава V от Семеен кодекс

1.Кой може да иска развод по исков ред?

Всеки един от съпрузите може да иска развод, когато според него бракът е дълбоко и непоправимо разстроен и другият съпруг не е съгласен бракът да се прекрати по взаимно съгласие.

2.Какво може да направи съпруга, който иска развод?

Трябва да подаде искова молба до Районния съд, с която заявява желанието за развод поради непоправимо разстройство на брака.

Заедно с искът за прекратяване на брака, се предявява и иск за родителските права, за ползване на семейното жилище, за издръжка и др.

3.Какво трябва да съдържа молбата?

В молбата трябва да се посочат трите имена, адрес и ЕГН на лицето, което иска да получи развод и имената и адреса на ответника. Излагат се изчерпателно фактите от живота на съпрузите, които са причинили дълбокото и непоправимо разстройство на брака.

4.Какво се прилага към молбата?

Към молбата се прилагат удостоверения за сключен граждански брак, за раждане на деца, ако има такива, за доходи на съпрузите и други доказателства в подкрепа на изложените в исковата молба твърдения и квитанция за внесена държавна такса в размер на 25 лева. С иска за развод задължително се предявяват и разглеждат исковете за упражняване на родителските права.

5.Депозиране на документите

Молбата и писмените доказателства се депозират в два екземпляра – за съда и за ответника, а когато има и родени от брака деца се подава и копие за Дирекция „Социално подпомагане”.

6.Съдебно производство

Съдът изпраща препис от молба на другия съпруг и му дава възможност да вземе становище по нея, както и да представи доказателства. След това се насрочва дата за съдебно заседание, за което се изпращат призовки на двамата съпрузи и в което съпрузите трябва да се явят лично. Ако съпругът, депозира молбата за развод, не се яви в първото по делото заседание и няма уважителни причини за това, то производството се прекратява.

7.Възможност за извънсъдебно помиряване

В съдебното заседание съдът е длъжен да предложи на страните да решат проблема си чрез медиация или друг способ за доброволно уреждане на спора. Ако страните постигнат съгласие за друг способ за разрешаване на спора делото се спира. Всяка от страните може да иска възобновяване на производството по делото в шестмесечен срок, ако не го направи, делото се прекратява.

8.Кои факти подлежат на доказване?

В производството за развод подлежат на доказване фактите, довели до дълбоко и непоправимо разстройство на брака и които са изложени в исковата молба. Когато дълбоко и непоправимо разстройство на брака не се установи, съдът отхвърля иска за развод.

9.Определяне на вината

С решението за допускане на развода съдът се произнася относно вината за разстройството на брака, само ако някоя от страните е поискала това. Решението за развод влиза в сила, макар и да е обжалвано само в частта му относно вината. С решението съдът определя и окончателната държавна такса – до 50 лева, но не по-малко от 20 лева, която се внася по сметка на районния съд. Когато е определена и издръжка, задълженото лице дължи и държавна такса върху издръжката в размер на 4% върху сборът на платежите за три години.

10.Защо е важно да се определи вината при развода?

Важно е да се определи вината, защото на виновния съпруг се възлагат съдебните разноски и издръжка. Когато няма вина или когато и двамата са виновни, разноските остават в тежест на всеки от тях.