РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

t2_5459120.jpg

1.Нормативна уредба

чл.50-чл.51 от Семеен кодекс; чл. 330 от ГПК.

2.Същност на развода по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие представлява охранително производство. Неговото предимство, е че съдът допуска прекратяването на брака без да издирва мотивите за това искане. Основанието за развод в този случай се явява „сериозното и непоколебимо“ взаимно съгласие.

3.Искане до съда

При развода по взаимно съгласие процедурата започва с подаване на писмено искане до Районния съд по постоянен адрес на единия от съпрузите. Към искането следва да бъдат приложени следните документи:

А)Споразумение.

Съпрузите в това производство не са в положение на ищец и ответник, а с една обща процесуална позиция на молители. Според Семейния кодекс съпрузите представят споразумение относно:

  • местоживеенето на децата;
  • упражняването на родителските права;
  • личните отношения и издръжката на децата;
  • ползването на семейното жилище;
  • издръжката между съпрузите;
  • фамилното име.

Възможно е да се споразумеят и по отношение на други последици от развода.

Б)Съобщение за прекратен граждански брак.

В)Декларация за материално и гражданско състояние.

Г)Сведение.

Д)Удостоверение за сключен граждански брак.

Е)Други документи, в зависимост от конкретния случай.

След депозиране на изброените по-горе документи, съдът насрочва съдебно заседание, за което призова двамата съпрузи. Поради липсата на противоречия между тях, те могат да бъдат представлявани от един общ адвокат. Съдът насрочва съдебно заседание, на което трябва да присъстват и двете страни и лично да заявят желанието си да прекратят брака. Когато някой от съпрузите не се яви без уважителна причина, делото се прекратява.

4.Съдебно заседание

След като съдът провери, дали са защитени интересите на децата, ако има такива и съпрузите потвърдят желанието си за развод, утвърждава споразумението. В тази връзка, може да се поиска становище от дирекция „Социално подпомагане“. Ако съдът не се увери, че са защитени интересите на децата или са налице непълноти в споразумението, той дава срок на страните да отстранят недостатъците в него. Ако те не направят това в дадения срок, искането за развод ще бъди отхвърлено.

5.Съдебно решение

След заседанието съдът излиза с решение, с което утвърждава споразумението между страните и допуска развода. Решението, с което се допуска развод по взаимно съгласие, не подлежи на обжалване.

6.Плащане на такси

  • Държавна такса при депозиране на молбата;
  • Държавна такса при решаване на делото;
  • Когато страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се събира такса и за самото споразумение.