РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО

Medicinske-uniforme-BTS-mobilni

1.Нормативна уредба

Наредба за безплатното работно и униформено облекло

2.Какво точно представляват работното и униформеното облекло и в кои случаи се налага осигуряването им?

Работното и униформеното облекло представляват краткотраен актив на дадено предприятие, които се отчитат като материали по установения ред до момента на предоставянето им на правоимащите работници и служители.

Що се отнася до причините, които налагат осигуряването на този вид облекла, следва да се отбележи следното:

 • работно облекло се осигурява, за да се запази личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа;
 • униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията на работниците и служителите се налага отличаване от останалото население, както и с оглед дейността на предприятието.

Друго свързано с работното и униформеното облекло е това, че то се изписва на разход в издръжката на предприятието след получаването му от работниците и служителите, като за срока на неговото износване може да се води извънсчетоводна отчетност.

3.Какви са задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на работно и униформено облекло?

Задълженията на работодателя свързани с осигуряването на работно и униформено облекло следва да бъдат съобразени, както със спецификата на извършваната дейност така с тази на работното място.

След като бъдат извършени всички предвидени в разпоредбата на чл.6, ал.2, т.1-5 от Наредбата действия, работодателят писмено следва да определи:

 • работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
 • работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
 • вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
 • срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
 • условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

Освен гореизброените задължения работодателят следва да осигури:

 • необходимите условия и места за съхраняване на личното и работното и/или униформеното облекло на работниците и служителите
 • резерв от работно и/или униформено облекло с оглед незабавното заменяне на загубено, унищожено или повредено работно и/или униформено облекло.

4.Какво следва да бъде отчетено при определяне на условията за използване на работното и/или униформеното облекло и сроковете на износването на последното?

Когато се определят условията, при които следва да се използва работното и/или униформеното облекло и сроковете, на износването му следва да бъде отчетено следното:

 • видът и характеристиките на работното и/или униформеното облекло;
 • условията на работа;
 • продължителността на работното време;
 • сертификатът на работното и/или униформеното облекло, когато такъв се изисква, и инструкциите на производителя;
 • други фактори, които могат да окажат влияние върху срока на износване и пригодността на работното и/или униформеното облекло.

Срокът на износване на работното и/или униформеното облекло започва да тече от деня на предоставянето му на работника или служителя.

Като, в случаите при които работника или служителя отсъства за период повече от 3 месеца работодателят по своя преценка може да удължи срока на износване на облеклото.

5.На какви изисквания трябва да отговаря предоставеното работно и/или униформено облекло?

В Наредбата за безплатното работно и униформено облекло подробно е описано на какви изисквания следва да отговаря предоставеното облекло, а именно:

 • да осигурява защита на личното облекло на работника или служителя;
 • да отговаря на условията на съответното работно място;
 • да бъде съобразено с индивидуалните особености на работниците и служителите;
 • да не създава риск за здравето и безопасността на работниците и служителите;
 • да бъде годно за употреба.

То се предоставя на работника или служителя в готов вид в деня на постъпването му на работа, като не се допуска замяната му с пари.

6.Какво се случва, когато работното и/или униформеното облекло бъде унищожено, повредено и т.н.?

Възможно е предоставеното работно и/или униформено облекло да бъде загубено, унищожено или повредено, преди да изтече срокът на износването му.Когато настъпи подобна ситуация, работодателят следва да извърши подменя с ново, като удостовери тези свои действия с протокол.

Когато, обаче загубването, унищожаването и т.н. е станало по вина на работника или служителя, последния ще носи имуществена отговорност по Кодекса на труда за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

7.Задължения на работника.

Освен задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на работно/униформено облекло, са определени и задължения за работника, които той следва стриктно да спазва:

 • да носи работното и/или униформеното облекло при изпълнение на възложената работа
 • да спазва условията за използване на работното и/или униформеното облекло, определени от работодателя;
 • да опазва работното и/или униформеното облекло като имущество на работодателя
 • да откаже да извърши работата, за която е определено да се осигурява работно облекло, когато последното не му е предоставено.

8.При настъпването на какви хипотези предоставеното облекло следва да бъде върнато?

 • при прекратяване на трудовото правоотношение, като при тази хипотеза е възможно да се задържи облеклото, но при условия, определени от работодателя;
 • при преминаване на друга работа в предприятието, за която не е необходимо носенето на предоставеното облекло;
 • след приключване на работата в предприятието, когато е работник или служител в предприятие, което осигурява временна заетост;
 • след изтичане срока на износване.