ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ МЕРКИ

4bdeacdaeea36147ea577b3c5c4007ce_XL

1.Нормативна уредба

Чл.89 – Чл.92 от Наказателния кодекс.

Чл.427 – Чл.432 от Наказателно-процесуалния кодекс.

2.Спрямо кои лица могат да бъдат налагани такива мерки?

В Наказателния кодекс изрично е постановено, че принудителните медицински мерки могат да бъдат постановявани спрямо:

 • лица, извършили общественоопасни деяния в състояние на невменяемост
 • лица, изпаднали в състояние на невменяемост преди постановяване на присъдата или
 • лица, изпаднали в състояние на невменяемост през време на изтърпяване на наказанието.

3.Какви са видовете принудителни медицински мерки?

Съдът може да постанови три вида принудителни медицински мерки, а именно следните:

 • предаване на близките на лицето, ако последните поемат задължение за лекуването  му под наблюдение на психо-неврологически диспансер
 • принудително лекуване в обикновено психо-неврологическо заведение
 • принудително лекуване в специална психиатрическа болница или в специално отделение в обикновено психо-неврологическо заведение

4.Особености на различните мерки

4.1.Предаване на близките на лицето

4.2.Принудително лекуване в обикновено психо-неврологическо    заведение

 • постановява се от съда
 • прилага се спрямо душевно болни лица, извършили общественоопасно деяние, нуждаещи се от болнични грижи и лекуване по принудителен ред.

4.3.Принудително лекуване в специална психиатрическа болница или в    специално отделение в обикновено психо-неврологическо заведение.

 • отново се постановява от съда;
 • прилага се спрямо душевно болен, който с оглед на извършеното общественоопасно деяние се явява особено опасен за обществото или за своите близки;
 • лицето, спрямо което мярката се прилага се държи под усилен надзор, изключващ възможността последното да извърши ново общественоопасно деяние.

5.Кой е компетентен да направи предложение за прилагане на принудителни медицински мерки?

Предложението за прилагане на принудителната медицинска мярка може да бъде направено от:

 • районния прокурор или
 • окръжния прокурор, в случаите, когато се касае за прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода или пробация.

6.Действия, предшестващи предложението на прокурора

Преди да направи предложението прокурорът назначава експертиза и възлага на разследващ орган да изясни поведението на лицето преди и след извършване на деянието и представлява ли това лице опасност за обществото.

В случаи на прекъсване на изпълнение на наказанието окръжният прокурор назначава експертиза за изясняване психическото състояние на осъдения.

7.Кой разглежда предложението на прокурора?

Направеното предложение от страна на прокурора за налагане на принудителни медицински мерки спрямо конкретно лице се разглежда от районния съд по местоживеенето на това лице, а в случаите на прекъсване на изпълнението на наказанието лишаване от свобода или пробация – от окръжния съд по местоизтърпяване на наказанието.

8.Начало на процедурата

След като делото бъде образувано се определя и съдия-докладчик по него, като последния следва да извърши следните действия:

 • да прецени налице ли са всички условия за разглеждане на делото
 • да насрочи съдебно заседание в тридневен срок от постъпване на предложението на прокурора.

9.Кои лица следва да бъдат призовани в съдебното заседание?

 • лицето, спрямо което се иска прилагането на принудителни медицински мерки
 • родителите на лицето, настойникът или попечителят му и пострадалият

Важно е да се отбележи, че в съдебното заседание участието на прокурор и на защитник, във всички случаи e задължително, като следва да бъде изслушано и заключение направено от вещо лице-психиатър.

10.Произнасяне на съда

Съдът се произнася с определение, което от своя страна може да се обжалва или протестира в 7-дневен срок по предвидения в закона ред.

В случаите, когато определението бъде отменено въззивната инстанция следва да реши делото.

11.Кога постановената мярка се изменя или прекратява?

В чл.91, ал.1 от Наказателния кодекс е указано, кога съдът прекратява и изменя постановената принудителна медицинска мярка, а именно, когато, това се налага от настъпила промяна:

 • в състоянието на  болния или
 • промяна на нуждите на неговото лекуване

Освен това е необходимо да бъде отбелязано, че във всички случаи след изтичането на шестмесечен срок от настаняването в лечебното заведение на лицето, съдът се произнася за прекратяване, продължаване или заменяване на принудителното лечение.

Продължаването, замяната и прекратяването на наложените мерки се постановява след като вземе мнението на съответното лечебно заведение и заключението на вещо лице-психиатър.

Преди да изтече предвидения срок, по предложение на прокурора съдът може да замени или прекрати принудителното лечение в предвидените случаи.