ПРОЦЕДУРА ПО ОТПУСКАНЕ НА ПЕНСИИ

index.jpeg

 1. Нормативна уредба
 • чл. 68-93 от Кодекса за социално осигуряване
 • 4, § 5 Предходни и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване
 • чл. 1-6 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж
 • Административно процесуален кодекс
 1. Компетентен орган

Органите, които определят и отпускат личните и наследствените пенсии и добавките към тях са длъжностните лица по пенсионно осигуряване към съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) и длъжностните лица от дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ в ЦУ на НОИ.

Министерският съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи може да отпуска пенсии /персонални пенсии – чл. 92 от КСО/ на лица, по отношение на които не са налице някои от изискванията на този кодекс.

 1. Заявители

Заявители в зависимост от вида на пенсията са:

 • лицата, навършили изискващата се пенсионна възраст и придобили изискващия се стаж;
 • лицата загубили напълно или частично работоспособността си завинаги или за продължително време, с определена от ТЕЛК/НЕЛК 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане;
 • наследниците;
 • лицата, придобили право на пенсии, несвързани с трудова дейност.
 1. Необходими документи

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст се представят (чл.2 от НПОС):

 • документи за осигурителен (трудов) стаж и за прекратяване на осигуряването до 31.12.2015 г. за лицата по чл. 69а от КСО;
 • документи за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за 3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., и за брутното трудово възнаграждение или доход, върху които са внесени осигурителни вноски за осигурителния стаж след тази дата до датата на пенсионирането. За времето от 1 януари 2000 г. се вписва годишното брутно трудово възнаграждение или доходът, върху който са внесени осигурителните вноски. От 01.01.2019 г. отпада изискването за представяне на документ за осигурителен доход за 3 последователни години от последните 15 години преди 01.01.1997 г. Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг три годишен период преди 01.01.1997 г., в дванадесет месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията. Лицата, които имат отпусната пенсия с разпореждане влязло в сила до 31.12.2015 г. могат да поискат до 31.12.2016 г. преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг три годишен период преди 01.01.1997 г.

Към заявлението за отпускане на лична пенсия за инвалидност се представят (чл.3 от НПОС):

 • при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест.
  • документите по чл. 2 до датата на пенсионирането, с изключение на документите за прекратяване на осигуряването;
  • копие на експертно решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК), за което е изтекъл 14-дневният срок за обжалване по чл.112, ал.1, т.3 от Закона за здравето, или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК);
 • при пенсиите за военна инвалидност за лицата по чл.85, ал.1, т.2от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се представя и удостоверение от съответното поделение за датата на постъпването и уволнението от служба и за званието на лицето;
 • при пенсиите за военна инвалидност за лицата по чл.85, ал.2 от КСО, пострадали при оказване съдействие на въоръжените сили – документ от съответното поделение, удостоверяващ обстоятелствата, при които е пострадало лицето;
 • при пенсиите за гражданска инвалидност- документ, удостоверяващ обстоятелствата, при които лицето е заболяло или е пострадало; документът се съставя от кмета или от упълномощено от него длъжностно лице – в случаите по чл.87, т.1 КСО, и от кмета или от ръководителя на учреждението, в което служи органът на властта, причинил страданието – в случаите по чл.87, т.2 от КСО.

Заявлението за отпускане на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест се свързва служебно от териториалното поделение на НОИ с досието за трудова злополука или професионална болест.

Към заявлението за отпускане на наследствена пенсия или добавка по чл.84 КСО от наследодател, който не е бил пенсионер, освен документите, необходими за определяне на лична пенсия съобразно вида й, се представят и следните документи (чл.4 от НПОС):

 • удостоверение за наследниците;
 • за деца над 18- до навършването на 26-годишна възраст, ако продължават да учат – удостоверение от съответното учебно заведение;
 • за деца, инвалидизирани до 18-годишна възраст, съответно до 26-годишна възраст по време на обучението и продължават да учат или наборната военна служба – експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с всички необходими данни за определяне на правото и срока на пенсията;
 • за преживелите съпрузи, които не са навършили изискващата се възраст и са неработоспособни – копие на експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото и срока на пенсията;
 • за децата – декларация, че не са осиновени, а за преживелите съпрузи – декларация, че не са встъпили в граждански брак;
 • за родителите – декларация, че не получават лична пенсия и не са лишени от родителски права, както и документ, удостоверяващ, че са родители – удостоверение за раждане, съдебно решение или удостоверение от общината;
 • за родителите на лица, починали по време на наборна военна служба – и документ, издаден или заверен от съответното поделение, удостоверяващ, че смъртта е настъпила по време на наборната служба.

Към заявлението за отпусканена наследствена пенсия от наследодател, който е бил пенсионер, се представят документите по чл.4, т.1 – 6 от НПОС, а към заявлението за отпускане на добавка по чл.84 КСО – документите по т.1 и 5 на чл.5 от НПОС.

Към заявлението за отпускане на социална пенсия за старост от лица, навършили 70-годишна възраст, се представя декларация по утвърден образец за семейно и имотно състояние и годишният доход на член от семейството. При определяне на годишния доход за членове на семейството се считат съпругът, съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

Към заявлението за отпускане на социална пенсия за инвалидност от лица, навършили 16-годишна възраст, с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане повече от 71 на сто, се представя копие на експертно решение на ТЕЛК (НЕЛК) с данните, необходими за определяне на правото, размера и срока на пенсията (чл.6 от НПОС).

 1. Вътрешен ход на административната услуга

Длъжностното лице по пенсионно осигуряване от съответното териториално поделение на НОИ разглежда заявлението и приложените към него документи и преценява дали съответното лице има право да получава пенсия. След като определи началната дата и размера на пенсията, то издава разпореждане за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст.