ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОТПУСКАНЕ, СПИРАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

t2_5462592

 1. Нормативна уредба

Кодекс за социално осигуряване – Раздел III и IV, глава четвърта “Обезщетения”.

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.

 1. Страни
 • безработните лица, за които преди прекратяване на осигуряването са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд „Безработица”;
 • териториалното поделение на Националния осигурителен институт;
 • териториалното поделение на Агецията по заетостта по постоянен или настоящ адрес на лицето, където то поддържа регистрацията си като търсещо работа безработно лице;
 • осигурителите на лицето през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването.
 1. Подаване на документи за отпускане на парично обезщетение за безработица – чл. 54а от КСО.

Необходимите документи за преценка на правото на това обезщетение са следните:

 • заявление по образец, приложение № 1, към чл.1, ал.1 от Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица;
 • документ за самоличност;
 • оригинал и копие от акта за прекратяване на правоотношението;
 • документи, удостоверяващи общ трудов, служебен и осигурителен стаж и/или осигурителен стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.
 1. От коя дата се отпуска ПОБ?

ПОБ се отпуска от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението е подадено в 3 – месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. Документ, доказващ наличие на уважителна причина, задължително се представя в случаите, когато заявлението се подава след изтичане на срока или регистрацията в Агенцията по заетостта е направена след изтичане на срока по уважителни причини.

 1. Подаване на документи за изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице.

Паричното обезщетение за безработица, неполучено от починало лице, се изплаща въз основа на следните документи:

 • заявление по образец, приложение № 6 към чл.15, ал.1 от Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица.
 • документ за самоличност – за справка;
 • оригинал на удостоверение за насленици. Представя се само от наследника, който първи подава заявление.
 1. Възобновяване и възстановяване изплащането на паричното обезщетение за безработица.

Възобновяват се паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а, чието изплащане е било спряно поради получаване на обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане за периоди след прекратяване на осигуряването, или за оставане без работа, след изтичане периода на тези обезщетения – за оставащия към датата на спиране период.

Възстановяват се:

 • паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО, чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ – при прекратяване на трудовата дейност, за която лицата са подлежали на осигуряване по КСО или законодателството на друга държава – от датата на прекратяване на трудовата дейност за оставащия към датата на прекратяване на обезщетението период;
 • паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 54а от КСО, чл. 230 и чл. 231 от ЗОВСРБ – при нова регистрация на лицето като безработно в Агенцията по заетостта – от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период;
 • паричните обезщетения за безработица, отпуснати на основание чл. 230 от ЗОВСРБ – при нова адресна регистрация на съпругата/съпруга в населеното място, където е преместен военнослужещият – от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период.