ПРОМЯНА НА АДРЕС

index

Автор: Габриела Нешева

Постоянният адрес е населено място в България, където едно лице е вписано в регистъра на населението. Този адрес фигурира върху личната  карта, задграничния паспорт  и други официални документи.

Настоящият адрес е мястото, на което едно лице пребивава, тоест мястото където живее.

Двата адреса може да съвпадат.

Промяна на постоянен адрес

Необходими документи:

 • Заявление за изпълнение на услугата
 • Заявление за смяна на постоянен адрес
 • Документ за самоличност
 • Копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота – документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции.
  В случаите на регистрация на основание договор за наем следва да се предоставят доказателства за ползване на имота за жилищни нужди. напр. удостоверение за декларирани данни от служба за местни данъци и такси, удостоверение за ползва на ателие за жилищни нужди, а не за творческа дейност.
 • Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят не е собственик. Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
 • Декларация на основание чл. 92, ал. 6 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика или ползвателя на имота. Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
 • Документ за платена такса
 • Изрично пълномощно – в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 • Други данни, касаещи лицето и родствениците

Процедура:

Трябва да се отиде в общината/кметството. Там се купуват описаните образци на документи и се попълват лично. Ако някой друг депозира документите, е нужно да се представи и нотариално заверено пълномощно. След това всички документи се депозират на съответното гише. С готовото удостоверение за промяна на постоянния адрес е нужно да се променят данните в личната карта. Шофьорската книжка също следва да бъде сменена, но само ако промяната касае друго населено място. Срокът за заявяване на промените е 30 дни от промяната.

Промяна на настоящ адрес.

Необходими документи:

 • Заявление за изпълнение на услугата
 • Заявление за смяна на настоящ адрес
 • Документ за самоличност
 • Копие от документ, доказващ собствеността или ползването на имота – документ за собственост; документ за ползване на имота за жилищни нужди, включително договор за предоставяне на социална услуга от резидентен тип и договор за настаняване в специализираните институции (в случаите, когато се представя договор за ползване на имота, заявлението трябва да бъде придружено с доказателства, че имота е за жилищни нужди – напр. за ателие – удостоверение, че ателието е за жилищни нужди, а не за извършване на творческа дейност),  договор за наем, придружен с нотариален акт или удостоверение за декларирани данни  по ЗМДТ, други документи.
 • Декларация на основание чл. 92, ал. 3 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят не е собственик. Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
 • Декларация на основание чл. 92, ал. 6 от ЗГР за писмено съгласие на собственика – когато заявителят живее във фактическо съпружеско съжителство със собственика или ползвателя на имота. Декларацията се подписва лично от собственика пред длъжностното лице или се подава с нотариална заверка на подписа.
 • Документ за платена такса
 • Изрично пълномощно – в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 • Други документи за данни, касаещи лицето и родствениците

Процедура:

Трябва да се отиде в общината/кметството. Там се купуват описаните образци на документи и се попълват лично. Ако някой друг депозира документите, е нужно да се представи и нотариално заверено пълномощно. След това всички документи се депозират на съответното гише. При промяна на настоящия адрес лицето е длъжно да заяви това в срок от 30 дни пред кмета на общината, района, кметството или на определени от тях длъжностни лица, където живеете. Може да бъде наложена глоба при неизпълнение в описания срок.

Броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на адреса на едно жилище със съгласието на собственик на жилището, не може да надвишава повече от два пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище. Ако жилището се обитава само роднини, е възможно броят на лицата да се надвиши три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават това жилище.

Ако лицето живее в чужбина, може да заяви български постоянен адрес в консулските служби на съответната държава.