ПРОИЗВОДСТВО ПО СМЯНА НА ИМЕ

t2_5462778

1.Нормативна уредба

Чл.19, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

2.Основания за допускане на промяната

Законът изброява няколко хипотези, при които едно лице може да промени своето име, те са следните:

 • когато името е опозоряващо, осмиващо и обществено неприемливо или
 • когато важни обстоятелства налагат промяната.

3.Начало на производството

Производството по смяна на име, започва с писмена молба от страна на заинтересованото лице, като за да бъде допусната последната е необходимо да е описано основанието въз основа, на което се депозира.

Както всяка молба депозирана в съда, така и молбата за смяна на име следва да съдържа определени данни на молителя, за да бъде допусната за разглеждане, а именно:

 • собствено, бащино и фамилно име
 • ЕГН
 • адрес

Освен това за да бъде валидна е задължително да бъде подписана.

Прилагат се писмени доказателства и се представя документ за внесена държавна такса.

4.Компетентен съд

Тъй като в Закона за гражданската регистрация липсват законови правила за провеждането на този вид производство, за него ще се прилагат разпоредбите на ГПК относно общите правила на охранителните производства и производството за установяване на факти, както и правилата на исковото производство, с изключение на чл. 207 – 266 и чл. 303 – 388.

Компетентния орган, който следва да разгледа депозираната молба е районния съд по постоянен адрес на молителя. Предвид описаните в молбата обстоятелства, както и другите доказателства в хода на производството, той се произнася с решение, с което:

 • може да допусне исканата промяна на име или
 • може да откаже промяната.

Отказът може да бъде обжалван в едноседмичен срок пред съответната по-горна инстанция на съда.

5.Други възможни хипотези за промяна на името

 • прибавяне на псевдоним, с който лицето, искащо промяна е известно в обществото.
 • възможна е промяна на името и по отношение на лице, което е придобило или възстановило българското си гражданство.
 • български граждани, на които принудително са сменени имената, ако имат желание могат да възстановят предишните си имена.

– подава се писмено заявление от страна на молителя

 • възстановяването на предишното име се извършва от съответното длъжностно лице по гражданско състояние
 • решението на длъжностното лице може да бъде обжалвано по реда на АПК.
 • при осиновяване/при прекратяване на осиновяването.
 • при прекратяване на брака между съпрузите и т.н.