ПРОИЗВОДСТВО ПО ОБЕЗСИЛВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

t2_5462539

1.Нормативна уредба

Чл. 560 – Чл. 568 от Гражданския процесуален кодекс.

2.Кога възниква нужда от обезсилването на ценни книги?

Няколко са предпоставките, при наличието на които едно лице може да поиска обезсилването на ценни книги:

 • когато носителят на правото, което е материализирано в ценната книга е лишено от владението си върху нея или
 • когато ценната книга е унищожена.

3.Начало на производството

Производството по обезсилване на ценни книги започва с подаването на молба. Нейното съдържание е подробно описано в чл.561 от ГПК.

След като съдът установи, че са спазени законовите изисквания свързани със съдържанието на молбата, издава заповед, в която:

 • се посочва молителят;
 • отправя покана до държателя, последния да заяви правата си върху ценната книга в посочения срок;
 • нарежда се на платеца да не извършва никакви плащания на приносителя на ценната книга.

Заповедта издадена от съда:

 • се поставя на определеното за това място в съда;
 • обнародва се в неофициален раздел на ДВ;
 • препис от нея се изпраща на платеца.

4.Срокове за насрочване на заседанието

 • 45 дни от обнародването на заповедта или падежа на ценната книга, като този срок се отнася за ценната книга на заповед;
 • 1 година от падежа на първия купон след обнародване на заповедта – за ценната книга на приносител, по която се издават лихвени купони;
 • 1 година от падежа на ценната книга на приносител, по която не се издават лихвени купони.

5.Как може да се оспори молбата за обезсилване?

Молбата за обезсилване може да бъде оспорена най-късно в съдебното заседание, като ценната книга следва да бъде депозирана:

 • в съда или
 • в банка.

В случай, че молбата за обезсилване бъде оспорена съдът дава едномесечен срок на молителя, да представи доказателства, чрез които да докаже, че е предявил иск, чрез които да установи правото на собственост върху ценната книга.

В този едномесечен срок производството по обезсилване се спира, а ако не бъдат представени доказателства за предявяване на иска – производството се прекратява.

6.Завършване на производството

Производството по обезсилване на ценни книги може да завърши:

 • с постановяване на решение от страна на съда като в случаите, в които с него молбата за обезсилване се отхвърля, то може да бъде обжалвано;
 • ако производството завърши без постановяване на решение, заповедта за заплащане се отменя служебно.

7.Значение на обезсилването

След като бъде постановено решението за обезсилване на ценната книга, молителят започва да осъществява правата си по нея.

Ако друго лице притежава права върху ценната книга, може да търси сумата по нея от молителя, който не е имал право да иска обезсилването.