ПРОДАЖБА НА НАСЛЕДСТВО

t2_5460008

1.Нормативна уредба

Чл.212 – Чл.213 от Закона за задълженията и договорите.

2.Същност

При договорът за продажба на наследство имаме две страни:

  • наследник-продавач, който прехвърля съвкупността от правата и задълженията, които е наследил и
  • купувач, който получава тази съвкупност срещу заплащането на определена цена.

3.Необходима форма

За да породи желаните от страните правни последици този договор трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариално заверени подписи на страните.

Когато се продава наследство, в състава на което влиза недвижим имот се предава и нотариалния акт за него, като за да се осигури противопоставимостта на прехвърлянето е небходимо, договорът да бъде вписан.

4.Предмет на продажбата

Най-общо казано, предмет на продажбата може да бъде, както цяло наследство, така и отделен наследствен дял.

Важно е да се отбележи, че за да може да се сключи този договор, наследството трябва да бъде открито, в противен случай  договорът ще бъде нищожен.

5.Особености

Наследникът, продава само имуществото, което представлява предмет на наследството, но не и качеството си на наследник, от което следва, че:

   – купувачът не може да продава получената съвкупност като наследство, тъй като наследството може да бъде предмет на продажба само веднъж;

   – в случай, че последва отказ от наследство на някой от останалите    сънаследници, ще последва увеличаване на дела на продавача, защото той е запазил качеството си на наследник;

   – наследникът, има право на наследяване по заместване.

6.Задължения на продавача и купувача

  • задължения за продавача

   – ако е извършено отчуждаване на предмет от състава на наследството    преди неговата продажба, продавачът е длъжен да върне на купувача    полученото;

   – продавачът отговаря само за качеството си на наследник, ако не е уговорено друго;

   – продавачът не е отговорен за това, което е включено в наследството, като е възможно да бъде уговорено и противното.

  • задължения за купувача

   – да върне на продавача това, което последният е платил за    задълженията и тежестите на наследството.

7.Задължения към трети лица

Ако наследството включва задължения към трето лице, за тях ще отговарят солидарно и продавачът, и купувачът.