ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ

t2_5459741.jpg

1.Нормативна уредба

Чл.64 – Чл.67 от Семейния кодекс и чл.49 от Закона за гражданската регистрация.

2.Какво представлява припознаването?

Припознаването е заявление на едно лице, че дадено дете произхожда от него. То представлява строго личен, неотменим акт на родителя, тъй като веднъж извършено, не може да бъде оттеглено.

3.В кои случаи родителят може да припознае своето дете?

Освен основната хипотеза, при която се извършва припознаване на живородени деца, законът предвижда припознаване и по отношение на заченати деца, както и починали деца, които са оставили низходящи.

4.Форма и начини на припознаване

Припознаването е формален акт, формата е въздигната от закона като условие за неговата валидност. То се извършва лично, като начините са посочени в чл.65, ал.1 от Семейния кодекс, а именно:

 • с писмено заявление пред длъжностното лице по гражданско състояние;
 • с декларация с писмено заверен подпис отново представена пред длъжностното лице;
 • заявление подадено чрез управителя на здравното заведение, в което се е родило детето.

Длъжностното лице е длъжно в седемдневен от припознаването на детето да съобщи за извършената процедура:

 • на другия родител, ако последният е известен;
 • на детето, ако то е навършило 14 години;
 • и на съответната дирекция „Социално подпомагане“.

5.Припознаване преди и след съставянето на акта за раждане

 • преди съставянето на акта

     – при тази хипотеза данните на бащата и документът,     удостоверяващ припознаването ще бъдат вписани в същия акт.

 • след съставянето на акта

     – в този случай данните на припознаващия и основанието се    вписват в графа „Бележки“ на акта за раждане.

6.Кой може да оспори припознаването?

 • родителят и навършилото 14 годишна възраст дете

     -чрез писмено заявление пред длъжностното лице, в тримесечен      срок от съобщението.

 • малолетното дете

-може да оспори припознаването по съдебен ред до една година от      навършването на пълнолетие или от узнаването на припознаването,         в случай че узнаването е настъпило по-късно;

 • дирекция „Социално подпомагане“

     -чрез иск предявен в едногодишен срок от извършването му.

 • прокурорът

В случай че припознаването се оспори от някое от горепосочените лица, припознаващият в тримесечен срок може да предяви иск за установяване на произход.

7.Унищожаване на припознаването

Основанията за унищожаване на припознаването посочени в чл.67 от Семейния кодекс са следните:

 • поради грешка или измама;
 • поради заплашване;
 • при недееспособност – в едногодишен срок от придобиване на дееспособността.

Ако припознаването бъде унищожено с надлежно съдебно решение, ще се счита, че припозналият никога не е бил родител.