ПРИДОБИВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, НОСЕНЕ И УПОТРЕБА НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ ЗА ТЯХ

gun

Автор: Габриела Нешева

1.Нормативна уредба

Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

2.Разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси

За да получи разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие, кандидатът следва да отговаря на определени изисквания:

 • да има навършени 18 години
 • да не е осъждан и да има съответните документи за това
 • Необходим е и документ от преглед при психиатър и доказателство, че лицето не се е лекувало от пристрастяване към наркотични вещества и алкохол
 • Нужен е и медицински преглед, който да покаже, че в момента лицето не използва наркотици
 • Не се дават разрешителни на лица, които в последните 3 години са били глобявани повече от 3 пъти за нарушение на обществения ред и на такива срещу които са налагани мерки против домашно насилие

Необходими документи за придобиване на огнестрелно оръжие:

 • Заявление по образец
 • Свидетелство за съдимост
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата  държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия
 • Ксерокопие на лична карта
 • Документ за платена държавна такса придобиване

Заявлението се подава до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес на кандидата. Следва среща с началника, който трябва да даде писмена преценка, че кандидатът има реална нужда от огнестрелно оръжие.

Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на документите във връзка с исканата дейност.

Ако кандидатът отговаря на законовите изисквания получава разрешение, ако не получава писмен отказ. Отказът може да бъде обжалван по реда на АПК пред Административен съд.

Лицето получило разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие може да закупи такова в срок до 3 месеца от издаване на разрешението. Придобитото огнестрелно оръжие задължително се предоставя за прострелване, за което се изготвя документ.

3.Издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване на огнестрелно оръжие

Разрешения за носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси се издават на получилите разрешение за придобиване от директора на ГДОП на МВР, съответно от началника на РУ „Полиция“ по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес – за физическите лица.

За издаване на такова са необходими следните документи:

 1. За късоцевно оръжие
 • Заявление за носене, съхраняване и употреба на късоцевно оръжие
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо че лицето не страда от психически разстройства
 • Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието – служебна бележка от съответното ведомство)
 • Копие на полученото разрешение за придобиване
 • Фактурите за закупените оръжия и боеприпаси
 • Ксерокопие на лична карта
 • Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификат за качество за ново оръжие
 • Документ за платена държавна такса
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
 1. За ловно оръжие

Физическите лица представят в РУ по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие, към което прилагат:

 • Заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие
 • Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер
 • Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер
 • Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства
 • Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език
 • Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване  (за притежателите на нарезно ловно оръжие)
 • Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура
 • Ксерокопие на лична карта
 • Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед), или сертификьт за качество за ново оръжие
 • Документ за платена държавна такса ( такса носене  – 20 лв. и такса съхранение  – 20 лв.)
 • Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.